Mål: anslå atmosfæriske tilførsler og nedfallet av utvalgte tungmetaller. Undersøkelsene gir et bilde av endringer over tid og geografisk fordeling av nedfallet.

Programperiode: 1977 (1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015)

Hvor overvåker vi? Stasjonene er fordelt over hele fastlands-Norge på stasjoner uten kjente lokale kilder, se stasjonskart. I tillegg betaler industrien selv for undersøkelser av metaller i mose rundt sine lokaliteter.

Slik overvåker vi: Etasjemose (Hylocomium splendens) blir hentet inn fra 460 til 230 stasjoner hvert femte år og analysert for utvalgte tungmetaller. I noen år har også 20 prøver fra utvalgte stasjoner blitt analysert for organiske miljøgifter. 

Publikasjoner: Programmet har egne rapporter som kommer hvert femte år. Resultatene fra den Norske studien blir også benyttet i en internasjonal studie som sammenligner tungmetall i mose fra andre Europeiske land. Resultater fra Moseprogrammet har også blitt publisert i internasjonale tidsskrifter.

Dette bruker vi dataene til: Resultata fra moseprogrammet brukes til å undersøke om internasjonale og nasjonale tiltak på tungmetaller fungerer. I tillegg brukes resultatene fra endel av stasjonene som referanse på upåvirkede områder for industribedrifter og moseundersøkelser fra andre land.

Lenker:

Hvor finnes data? Rådata lagres i den internasjonale databasen EBAS

Stasjonskart: