Mål: Økosystemovervåking i kystvann (Økokyst) overvåker miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten. Overvåkingen innhenter kunnskap om utvalgte komponenter i det marine økosystemet, og skal fange opp uønskede påvirkninger av næringssalter og partikler på et tidlig stadium.

Deler av Økokyst skal også fange opp klimaendringenes påvirkning på økosystemet. For å øke klimarelevansen til programmet er som er kalt klima, og dette delprogrammet er det opprettet et eget klima-delprogram i Økokyst, som er samkjørt med Havforsuringsprogrammet.

Økokyst dekker inn deler av den nasjonale basisovervåkingen i henhold til vannforskriften og danner grunnlaget for utvikling av klassifiseringssystemet under vannforskriften.

Deler av Økokyst er en videreføring av de tidligere overvåkingsprogrammene: Kystovervåkingsprogrammet (KYO) (1990-2012) og Overvåking av sukkertare langs norskekysten (KYS) (2009-2012).

Økokyst er utvidet etter den første programperioden (2013-2016) og har nå i ny programperiode (2017-2020) et større geografisk omfang og noen flere parametere med i programmet

Programperiode: Løpende med sykluser på fire år.

Hvor overvåker vi? Økokyst omfatter miljøovervåking i alle landets fylker som har ytre kystlinje gjennom delprogrammene: Skagerrak, Nordsjøen sør, Nordsjøen nord, Norskehavet sør (I og II), Norskehavet nord (I, II og III), Barentshavet, Svalbard og Klima.

I forrige programperiode (2013-2016) var det geografiske omfanget litt mindre og da het delprogrammene: Skagerrak, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Helgeland, Nordland og Finnmark.

Slik overvåker vi: Alger og sent bevegelige dyr som lever på hardbunni fjæresonen, dyr som lever på bløtbunn, plante- og dyreplankton, og næringsstoffer (N, P, Si), oksygen, organisk karbon, karbon, partikler (TSM) siktedyp, temperatur og saltholdighet.

Publikasjoner: Årlig rapportering pr delprogram i mai, året etter datainnsamlingen.

Dette bruker vi dataene til: Dataene blir rapportert til Vannmiljø og til internasjonale fora som ICES, EU og Ospar.

De benyttes som kunnskapsgrunnlag for å vurdere klimaeffekter og påvirkninger av næringssalter og partikler, og dekker - basisovervåking i henhold til vannforskriften i kystvann. Dataene danner og grunnlag for utvikling av klassifiseringssystemet under vannforskriften.

Stasjonskart: