Flere av disse studiene har fokusert på økosystemene semi-naturlig mark og skog. Det er påvist stor tilbakegang i både biomasse og antall arter i begge økosystem. Studiene peker på arealendringer og miljøgifter som sentrale påvirkningsfaktorer.

Insekter har kort generasjonstid. De har som mange andre arter naturlige svingninger mellom sesonger og over år, og er følsomme for vær- og temperatursvingninger.

Det er sannsynlig at de også responderer raskt på endringer i klima, arealbruk og forvaltningstiltak. Endringer i insektfaunaen forventes derfor å gi raske indikasjoner på endringer i økosystemers tilstand og funksjon.

Det nylig lanserte fagsystemet for klassifisering av økologisk tilstand understreker insektenes sentrale rolle i økosystemene (Nybø mfl. 2017). Dette overvåkningsprosjektet skal legge grunnlaget for at overvåkning av insekter kan gi indikatorer som kan benyttes inn i fagsystem for økologisk tilstand.

Mål: Hovedformålet er å få tall for artsmangfold, herunder biomasse, relativ biomasse av hver art (abundans) og bestandstetthet av insekter i to terrestriske økosystemer, semi-naturlig mark og skog, på Østlandet.

På sikt skal overvåkningsprogrammet vise trender i insektbestandene og forklare årsakene til eventuelle endringer. Overvåkingen skal også legge grunnlag for at insekt-baserte indikatorer på sikt kan inngå i fastsettelse av økologisk tilstand.

Programperiode: 2020 -

Hvor overvåker vi? Ca. 20 stasjoner på Østlandet

Slik overvåker vi: Grunnpilaren i overvåkingen er et fast nettverk av overvåkingsflater der insekter samles inn gjennom malaisefeller og i skog også vindusfeller. Insektene identifiseres på lab gjennom DNA-metastrekkoding og kvalitetssikres gjennom morfologisk identifisering.

I 2020 skal det etableres minst 20 overvåkningsflater, minst 10 i semi-naturlig mark og minst 10 i skog. Det gjennomføres en full feltsesong med insektfangst i overvåkningsflatene, med påfølgende analyse.

Publikasjoner: Resultatene skal presenteres i en årlig rapport.

Dette bruker vi dataene til: Dataene inngår som viktig datagrunnlag for Naturindeks for Norge og i annen rapportering om tilstanden for biologisk mangfold i Norge (Miljøstatus).

Hvor finnes data? Kontakt Miljødirektoratet.