Gjennom overvåkningen kan vi følge utviklingen, slik at vi kan sette inn tiltak mot trusler i norske skogverneområder. Et tiltak kan være uttak av fremmede treslag.

Overvåkingen gir økt kunnskap om livsmiljøet til truete arter og naturtyper i skogvernområdene. Det gir et godt kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å verne en representativ del av Norges skoger.

Mål: Overvåkingen gir arealrepresentative data for tilstandsutvikling i norske skogvernområder

Programperiode: Overvåkingen startet opp i 2012 og gjennomføres i 5-årige omløp. Vi er nå inne i overvåkingsomløp nr. 2.

Hvor overvåker vi? Overvåkingen gjennomføres i skog som er vernet som naturreservat og nasjonalpark.

Slik overvåker vi: Overvåkingen er koordinert med Landsskogtakseringens overvåking som følger et representativt utvalg av all skog i Norge. Det er de samme parametre som registreres innenfor og utenfor verneområder. Vi får dermed grunnlag for å sammenligne tilstand og utvikling for vernet og ikke-vernet skog.

Publikasjoner: Hylen, G., Granhus, A., Eriksen R. Arealrepresentativ overvåking av skogvernområder gjennom landsskogtakseringen. Rapport fra takseringen utført i femårsperioden 2012-2016. NIBIO rapport Vol 4. Nr 170.  M-921 2018.

NIBIO: Arealrepresentativ overvåking av skogvernområder gjennom Landsskogtakseringen [Revidert]

Dette bruker vi dataene til: Overvåkingen gir viktig informasjon om status og utvikling i vernet skog. Dette er kunnskap som er viktig både i det pågående skogvernarbeidet og i forvaltning av verneområder med skog. Overvåkingen bidrar videre med opplysninger i forhold til nasjonale miljømål/indikatorer.