Miljøovervåkingen av sjøbunnen (bunnhabitater) har pågått siden tidlig på 1970-tallet i tilknytning til de enkelte offshorefeltene. Overvåkingen viser trender i påvirkningsbildet og er tilpasset risikoen for forurensning som foreligger. 

Sokkelen delt i 11 regioner

I 1996 ble sokkelen delt inn i 11 regioner for overvåking av sjøbunnen. Undersøkelsene skjer årlig og veksler mellom regionene slik at den enkelte regionen undersøkes hvert tredje år.

For å se på effekter av utslippene for organismer som lever i vannet, undersøkes organismer i bur (hovedsakelig blåskjell) og frittlevende organismer (hovedsakelig fisk).

Feltundersøkelser i tilknytting vannsøyleovervåkingen gjennomføres hvert tredje år, mens perioden mellom to feltundersøkelser brukes til videreutvikling og kvalifisering av metodikk for framtidig vannsøyleovervåking.

Rapportene er offentlige

Rapportene fra overvåkningen blir evaluert av Miljødirektoratet og en uavhengig ekspertgruppe, utnevnt av Miljødirektoratet.  Faggruppens evaluering er offentlig. 

Krav til overvåkingen

Miljøovervåkingen er et krav fra Miljødirektoratet, og er nedfelt i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Dette er en del av forskrifter om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften).

HMS-forskriftene i petroleumsvirksomheten

HMS-forskriftene er sentrale for petroleumsvirksomheten.

Forum for offshore miljøovervåking

Forum for offshore miljøovervåking er et samarbeid mellom Miljødirektoratet og Norsk olje og gass. Det er et årlig arrangement for operatører, myndighetsorganer, leverandører, institusjoner og personer med interesse i marin miljøovervåking.

Presentasjoner fra Forum for offshore miljøovervåking:

Forum for offshore miljøovervåking 2019

Presentasjoner fra tidligere år kan fås ved å kontakte petroleumseksjonen i Miljødirektoratet.

Relaterte lenker