Den europeiske bestanden av elvemusling (Margaritifera margaritifera) har hatt en dramatisk nedgang siden begynnelsen av 1900-tallet. Mer enn 95 prosent av de gjenværende populasjonene i sørlige og sentrale deler av Europa er nå på vei til å forsvinne.

Arten er derfor oppført som sterkt truet på den internasjonale rødlista (IUCN Red List of Threatened Species).

I Norge lever ca. 40 prosent av de gjenlevende individene i Europa. Arten er derfor en ansvarsart for Norge. Imidlertid har 25 prosent av de historisk kjente lokalitetene i Norge forsvunnet. Det er manglende rekruttering i en tredel av lokalitetene hvor arten i dag  finnes.

Arten er oppført som sårbar på den norske rødlista (VU-sårbar).

Konvensjonen om biologisk mangfold pålegger Norge forpliktelser i forhold til overvåking av rødlistearter. I tillegg har elvemusling en egen handlingsplan (planperiode 2019-2028).

Her framgår at målet med forvaltningen av arten i et langsiktig perspektiv er at det skal finnes livskraftige populasjoner i hele Norge og at alle nåværende naturlige populasjoner skal opprettholdes og sikres en tilfredsstillende rekruttering.

Dersom dette skal oppnås, forutsettes det en god overvåking av utviklingen i tilstand, blant annet for om nødvendig å kunne iverksette tiltak.  

Elvemusling har høye krav til vannkvalitet og habitat. Overvåking gir også en pekepinn på vannkvalitet og livsbetingelsene for øvrige arter i vassdragene som overvåkes

Mål: Dokumentere utviklingen i bestander av elvemusling over tid i hele landet og gjennom dette danne grunnlag for å vurdere behov for tiltak.

I tillegg er det et mål at systematisk innsamlet materiale fra flere lokaliteter over flere år vil genererer ny kunnskap og som igjen vil kunne initiere andre undersøkelser som gir verdifull innsikt for den videre forvaltningen av arten.

Programperiode: 2000-2015, 2018-2023.

Hvor overvåker vi? I 40 lokaliteter fordelt på hele landet.

Slik overvåker vi: <Kort og konkret beskrivesle av hva som overvåkes, eksempel: prøver tas av fisk og sediment for analyse av miljøgifter, maks 3 linjer.>

Innholdet i overvåkningsprogrammet bygger på Norsk Standard NS-EN 16859:2017. Veiledning for overvåking av elvemuslingpopulasjoner (Margaritifera margaritifera) og deres livsmiljø

Overvåkningsprogrammet er delt i to typer lokaliteter med ulik metodikk:

A-lokaliteter: utbredelse, tetthet, rekruttering, lengdefordeling og graviditet. I tillegg måles redokspotensialet for å karakterisere kvaliteten på substratet som oppvekstområde for unge muslinger. Der hvor det ikke er kjent fra før skal basisbeskrivelse av vannkjemi og forekomst av fisk (samt beskrivelse av fungerende vertsfisk) fremskaffes.

B-lokaliteter: forenklet undersøkelsesprogram. Tetthet, rekruttering, lengdefordeling, redokspotensiale. Basisbeskrivelse av vannkjemi, samt beskrivelse av muslingens vertsfisk skal foreligge/fremskaffes.

Hver lokalitet skal undersøkes én gang i løpet av overvåkningsperioden (hvert 6. år i tråd med Norsk standard).

Publikasjoner: 

Miljødirektoratet, 2018. Handlingsplan for elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) 2019-2028. M-1107ǀ2018

Larsen, B.M. 2017. Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkningsprogrammet i perioden 1999-2015. – NINA Rapport 1350. 152 s.

Larsen, B.M. & Magerøy, J.H. 2019. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2018. NINA Rapport 1686. Norsk institutt for naturforskning

Det utarbeides årlige elvemusling-rapporter (Nina)

Dette bruker vi dataene tilData brukes i evaluering av oppnåelse av nasjonale og regionale miljømål, til naturindeks og støtteparameter kvalitetselement vannforskriften. Vurderingsgrunnlag for iverksetting av tiltak, som behov for å styrke rekruttering gjennom inntak på kultiveringsanlegget for trua elvemuslingbestander.

Hvor finnes data? Det jobbes med å få tilpasset basen Vannmiljø slik at overvåkningsdataene for elvemusling vises her.