Miljødirektoratet har siden 2010 overvåket stillehavsøsters på seks utvalgte lokaliteter. Stillehavsøsters er oppført på fremmedartslista som en art med svært høy risiko, og det har vært et ønske om å studere vekst, fortetning og vinterdødelighet på utvalgte lokaliteter.

Det har i tillegg gjennom programmet Økokyst vært tilrettelagt for at enkelte utvalgte fremmede marine arter kan registreres og rapporteres dersom disse påvises på stasjonene som inngår i programmet.

Mål

Fremmede arter kan gjøre stor skade på det lokale miljøet. Ofte oppdages ikke dette før etter spredningen av arten har kommet langt og det er vanskelig å reversere.

Målet med overvåkingen av stillehavsøsters er å få oppdatert kunnskap om bestandsutviklingen på stillehavsøsters på en enkel og kostnadseffektiv måte, samt kunne vurdere i hvilke områder miljømyndighetene skal prioritere å gjennomføre tiltak.

Programperiode

Stillehavsøsters har vært overvåket i regi av Havforskningsinstituttet i 2010-2013, og er deretter videreført av SNO siden 2015. Registreringene gjøres årlig.

Registrering av utvalgte fremmede marinearter har inngått i Økokyst siden 2017.

Hvor overvåker vi?

Stillehavsøsters overvåkes på seks lokaliteter i Agder og Vestfold. Økokyst har stasjoner langs hele Norskekysten.

Slik overvåker vi

Stillehavsøsters registreres på lokaliteter med ruteanalyse. En aluminiumsramme på 1x1m legges på faste punkt på lokaliteten som inspiseres med vannkikkert. Andel stillehavsøsters/flatøsters registreres, samt andel levende og døde skjell. Det rapporteres også på observasjoner av revdannelse.

I Økokyst-programmet rapporteres observasjoner av utvalgte fremmede marine arter på hardbunn- og bløtbunnstasjoner som allerede inngår i programmet.

Publikasjoner

SNO utarbeider enkle årlige rapporter fra overvåkingen av Stillehavsøsters. Kapittel 7 i rapporter fra Økokyst omhandler registrering av fremmede marine arter.

Dette bruker vi dataene til

Resultatene benyttes for å overvåke bestandsutviklingen av stillehavsøsters og for å vurdere hvor tiltak skal prioriteres samt for å se på effekten av tiltak som er satt inn.

Resultatene fra Økokyst-kartlegging av fremmede marine arter har så langt ikke vist stor utbredelse av nye arter, men hensikten er å tidlig kunne fange opp ny etablering og dermed kunne iverksette tiltak for å hindre at introduserte arter får etablert seg i første omgang.

Overvåkingen er svært sentral for å bidra til å danne et kunnskapsgrunnlag for fremmede marine arter i Norge.