Dette kravet til overvåking i vannforskriften er nytt. Bakgrunnen er at det i 2015 skulle utarbeides regionale vannforvaltningsplaner, med forslag til tiltak for å nå målet om minst god økologisk påvirkning, og god kjemisk tilstand i elver, innsjøer, grunnvann og kystvann.

Mål: Overvåkingens hovedmål er å undersøke hvordan utslipp fra industribedriftene påvirker tilstanden i vannforekomsten.

Programperiode: Fra 2014 og fremover i tid

Hvor overvåker vi? I vannforekomster hvor industribedriftene regulert av Miljødirektoratet har utslipp.

Slik overvåker vi: Industribedriftene har ulike krav til overvåkingen avhengig av hva de har utslipp av.

Overvåkingen kan være prøvetaking av biota (f.eks. blåskjell, fisk, albusnegl) og sediment for analyse av miljøgifter. Den kan også bestå av undersøkelser av bunnfauna, vannplanter og planteplankton samt fysisk-kjemiske og hydromorfologiske kvalitetselementer.

Publikasjoner: Industribedriftene sender inn rapport med resultater fra overvåkingen. Siste rapport finnes dersom man søker opp anlegget på Norske utslipp

Dette bruker vi dataene til: Miljødirektoratet bruker resultatene til å vurdere industribedriftenes påvirkning i vannforekomstene, vurdere eventuelle tiltak for å oppnå miljømålene og å vurdere søknader om endringer fra industribedriftene.

Lenke: Norske utslipp

Hvor finnes data? Vannmiljo    Vann-nett