Mål

Fjerne mink fra utvalgte, viktige sjøfugllokaliteter for å redusere predasjon og reetablere sårbare arter av bakkehekkende fugl.

Programperiode

Løpende.

Hvor overvåker vi?

Hele kysten.

Slik overvåker vi:

Avgrensa utryddelsesaksjoner.

Publikasjoner

Nei.Dette bruker vi dataene til

Følge opp effekten av målretta tiltak

Hvor finnes data?

Døde mink i planlagte tiltak i regi av SNO registreres i Rovbase.

Lenke

Minkprosjektet