Hva er økologisk grunnkart?

Regjeringen har satt i gang et kunnskapsløft for natur. Innsatsen skal økes for å  innhente og samle god stedfestet kunnskap om natur- og landskapstyper, arter og miljøvariabler. Dataene samles i et økologisk grunnkart for Norge. Det gir oss et viktig kunnskapsgrunnlag for å forvalte arealene våre. Kunnskapsløftet er en oppfølging av stortingsmeldingen som heter Natur for livet.

Satsingen er tredelt:

 • utvikle en kartportal til grunnkartene
 • økt kartlegging av natur og bygge opp kunnskap
 • samordne, kartlegge og gjøre tilgjengelig kart på en bedre måte

Økt kartlegging og kunnskapsoppbygging

Et viktig mål for satsningen er å kartfeste naturverdier. Det kan bidra til å sikre en helhetlig forvaltning av naturen tidlig i beslutningsprosesser. 

Et viktig satsingsfelt er kartlegging av truede naturtyper etter Natur i Norge-systemet, i områder som er utsatt for utbyggingspress på land, i sjø og ferskvann. På grunn av behov for å videreutvikle NiN-systemet for sjø og ferskvann, er innsatsen i første omgang rettet mot kartlegging av naturtyper på land.

Vi jobber for å samle og gjøre eksisterende kart tilgjengelig for alle gjennom arbeidet i Direktoratsgruppa for økologisk grunnkart. Slike kartdata finnes hos miljøforvaltningen, vitenskapsmiljøene og ulike sektormyndigheter. Du kan lese mer om denne gruppa nederst på denne sida.

Portal for økologiske grunnkart

Artsdatabanken har ansvaret for å utvikle en felles kartportal for grunnkartene. Her finner du kart fra ulike dataeiere som er pekt ut av direktoratsgruppa. Kart som vises i portalen må være tilrettelagt for visning og navigasjon i Geonorge. Ved at kartene er tilrettelagt i Geonorge kan andre lett hente opp kartene i portalen til egne innsynsløsninger og verktøy.

Eksempler på hva kartene i portalen inneholder:

 • naturtyper kartlagt etter Natur i Norge-systemet
 • livsmiljøer og nøkkelbiotoper i skog kartlagt etter Miljøregistreringer i skog-metoden
 • arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Økologiske kart – kriteriesett 

 • Kart må vise stedfestet informasjon om arter, naturtyper, landskap eller miljøvariabler. Kart med høyest nytteverdi for etatene prioriteres.  
 • Kart må ha oppgitt kilde og tilstrekkelig metodisk dokumentasjon.                                                                                
 • Kart må ha god nok sikkerhet og stedskvalitet for sine tiltenkte bruksformål.                                                                                   
 • Kart må tilfredsstille krav i Geonorge.

Administrative støttekart – kriteriesett

 • Kart som ikke viser stedfestet informasjon om arter, naturtyper, landskap eller miljøvariabler men som vil gi en merverdi til bruken av disse.  
 • Kart må være nødvendige i virket til hovedbrukerene av portal for økologisk grunnkart. 
 • Kart må tilfredsstille krav i   Geonorge.
Informasjon om kartlegging av natur

Miljødirektoratet arbeider med å kartlegge natur, for å sikre stedfestet informasjon om arter og naturtyper, både til lands, til vanns og i sjø.

Har du spørsmål om økologisk grunnkart?

Du kan kontakte sekretariatet for økologisk grunnkart på e-post: okologiskgrunnkart@miljodir.no

Direktoratsgruppe for økologisk grunnkart

Miljødirektoratet har ansvaret for å lede arbeidet med å etablere og styrke arbeidet med det økologiske grunnkartet. Fra 2021 deler vi ansvaret med Artsdatabanken. Artsdatabanken leder arbeidet med å videreutvikle kartportalen til grunnkartene.

Direktoratsgruppa for økologisk grunnkart ble etablert i 2017, og ledes av Miljødirektoratet. Flere sektorer er representert i gruppa. Artsdatabanken deltar i sekretariatet sammen med Miljødirektoratet.

Hovedoppgaven til gruppa er å peke ut kart til portal for økologiske grunnkart basert på kriterier som er utarbeidet av Miljødirektoratet i samråd med gruppa.

Direktoratsgruppa er et forum for dialog mellom ulike sektorer som fangster data som er relevant for økologisk grunnkart, eller driver forvaltning, formidling og myndighetsutøvelse på grunnlag av slike data. Gruppen er en viktig rådgiver til Miljødirektoratets arbeid med grunnkartet.

Mandat for direktoratsgruppe økologisk grunnkart

Liste over medlemmer i direktoratsgruppen for økologisk grunnkart

 • Miljødirektoratet
 • Artsdatabanken
 • Direktoratet for Mineralforvaltning
 • Fiskeridirektoratet
 • Forsvarsbygg
 • Jernbanedirektoratet
 • Kartverket
 • Kystverket
 • Landbruksdirektoratet
 • Norges geologiske undersøkelse
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk polarinstitutt
 • Statens vegvesen