- Arter og naturtyper

Rovvilt: Erstatning for drept sau

Dyreeiere har lovfestet rett til full erstatning hvor fredet rovvilt (gaupe, jerv, bjørn, ulv, kongeørn) er årsak til tap av husdyr eller tamrein.

Erstatning for sau drept av fredet rovvilt

Her kan du sende søknad om erstatning for sau drept av fredet rovvilt.

Arter og naturtyper
01.11.2023