Avløpsrapporteringen foregår elektronisk via nettportalen Altinn. Skjemaet for rapportering er tilgjengelig fra 1. februar. Fristen for rapportering er 1. mars.

Kravet om rapportering gjelder avløpsanlegg som mottar avløpsvann tilsvarende 50 pe (personekvivalenter) eller mer. Anleggene er omfattet av kapittel 13 eller 14 i forurensningsforskriften.

Rapporteringskravet gjelder også for anlegg som ikke har noen form for rensing.

Offentlig ledningsnett, tilknytning, og små avløpsanlegg omfattet av kapittel 12 i forurensningsforskriften skal ikke rapporteres her, men rapporteres på KOSTRA-skjema 26A.

Alle rapporterte avløpsdata inngår i statistikk som publiseres av Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Oversikt over registrerte anlegg med organisasjonsnummer

Anlegget må være registrert i vår database før rapporteringen kan gjennomføres. Oversikten over alle rapporteringspliktige anlegg finner du under "Relaterte filer" ovenfor.

Det er kun de organisasjonsnumre som oppgis for anlegget som kan benyttes i rapporteringen. Der det er oppgitt to numre kan begge benyttes.

Dersom du ønsker å endre organisasjonsnummeret anlegget er registrert på, ta kontakt på e-post: avlop@miljodir.no 

For registrering av nye avløpsanlegg benyttes registreringsskjema "Registrering av avløpsanlegg" som du finner under "Relaterte filer" ovenfor.

Kommunesammenslåing

Kommuner som er slått sammen har fått nytt organisasjonsnummer fra 1. januar 2020. Sørg for at du har fått rettighet til å rapportere for det nye organisasjonsnummeret. Du må ha rollen Energi, miljø og klima.

Vanligvis er det rådmannen som delegerer rollen.

Hvordan ser skjemaet ut?

Rapporteringsskjemaets utforming avhenger blant annet av hvor stort anlegget er, hvor det ligger og hva slags rensekrav det har. Skjemaet tilpasses underveis basert på de opplysninger som gis innledningsvis.

Skjemaet er utformet med mange hjelpetekster. Ved å trykke på symbolene med spørsmålstegn, åpner det seg en hjelpetekst helt til høyre i skjermbildet. Vi anbefaler at du bruker hjelpetekstene aktivt – her ligger det nyttige definisjoner, lenker og presiseringer til hjelp for rapportører.

Det kan forekomme mindre endringer i skjemaet og hjelpeteksten i rapporteringsperioden.

Anlegg som har en kapasitet mindre enn 100 pe har en forenklet rapportering.

Viktig informasjon om skjemaet

Rapporteringen omfatter opplysninger om anlegget, anleggets belastning og årlig utslipp. Det er anleggets ansvar å rapportere korrekte opplysninger.

Koordinater:

I skjemaet benyttes UTM-koordinater utfra sone 33 for å vise anleggets lokalitet og utslippssted. Du ser koordinatene når du klikker deg inn på kartet som benyttes i skjemaet.

Automatisk beregning:

Årlig utslipp vil bli beregnet automatisk fra opplysningene som rapportøren legger inn. Konsentrasjoner vil bli beregnet automatisk for stoffene P, N, BOF, KOF og SS der rapportøren har lagt inn vannmengde og analyseverdier.

Beregningen foregår når rapportøren går til neste side i skjemaet. 

Representative vannprøver:

Prøver tatt av avløpsvannet skal være representative for innløp og utløp jf. forurensningsforskriften § 13-12 og § 14-11. Mengden avløpsvann som går uten noen form for rensing i overløp i eller ved renseanlegget skal registreres slik at det regnes med i rensegrad. Dersom deler av avløpsvannet går i internt overløp på anlegget dvs. med redusert rensing, skal rapportert utløpsverdi for den enkelte prøve omfatte både renset avløpsvann og eventuelt redusert renset overløp.

Slammengde:

Kommunale avløpsanlegg med kapasitet over 100 pe skal rapportere mengde avløpsslam som oppstår ved rensing av avløpsvann. Mengden skal oppgis i tonn tørrstoff. Dersom avløpsanlegget behandler slam i råtnetank (biogassanlegg), er det mengden avløpsslam som føres inn i råtnetanken som skal føres i skjemaet. (Mengden ut av råtnetanken vil være betydelig lavere fordi slammet omdannes til gass.)

Opplasting av data i Json-fil:

Vi anbefaler bruk av Json-filer når store mengder data skal rapporteres, for eksempel analyseverdier. En slik fil forenkler rapporteringsarbeidet og eliminerer tastefeil. Json-filen kan hente data fra bedriftsinterne systemer og enkelt lastes inn i skjemaet. Et fast uttrekk til en Json-fil kan gjenbrukes årlig. For nærmere forklaring se "Import av data til skjemaet" under "Relaterte filer" ovenfor.

Opplasting av vedlegg

Last gjerne opp egne årsrapporter, overvåkingsrapporter og liknende som vedlegg til skjemaet som informasjon til forurensningsmyndigheten.

Kvittering

Ved innsending av skjemaet får rapportøren en kvittering som viser hva han eller hun har lagt inn i skjemaet. Denne kvitteringen går også til den formelle eposten til ansvarlig enhet som for eksempel i en kommune vil være postmottaket.

Kommunen vil som forurensningsmyndighet for kap.13-anlegg også motta kvittering for private avløpsanlegg som ligger i egen kommune. Vi gjør oppmerksom på at kommunen kan kreve en mer detaljert rapportering enn det som kreves på skjema Mdir-010.

Viktig informasjon om innlogging via Altinn

Bruk lenke til Altinn (anbefales)

eller gjør følgende:

  1. Gå inn på www.altinn.no
  2. Logg inn ved å velge MinID, BankID, buypass eller Commfides
  3. Klikk på "Alle skjema" øverst i hovedmenyen
  4. Klikk på "Helse, miljø og sikkerhet" og deretter "Miljørapportering"
  5. Velg "Årlig rapportering for avløpsanlegg (Mdir-010)"
  6. Velg hvilken virksomhet du skal rapportere for. Både foretaksnummer, organisasjonsleddnummer og bedriftsnummer fungerer.

Innloggingen er nærmere beskrevet i Kom i gang-veilederen.

Veilederen gir en kort beskrivelse av hvordan skjemaet fungerer og viser også løsningen på fire feil som det er vanlig å gjøre i innloggingen.

Hjelp til innlogging

Brukerservice i Altinn kan kontaktes på telefon 75 00 60 00 (mandag-fredag, klokken 08.00-16.00).

Spørsmål

Dersom du har spørsmål til rapporteringsskjemaet, ta kontakt med ansvarlig saksbehandler hos fylkesmannen eller Miljødirektoratet:

For anlegg der fylkesmannen er myndighet (kap.14), finner du kontaktinformasjon til saksbehandler nederst på siden når du har logget deg inn for ditt anlegg.