Frist for rapportering er 1. mars. Rapporteringen foregår elektronisk via nettportalen Altinn på skjema Mdir-010. 

Kravet om rapportering gjelder avløpsanlegg som mottar avløpsvann tilsvarende 50 pe (personekvivalenter) eller mer. Anleggene er omfattet av kapittel 13 eller 14 i forurensningsforskriften. Rapporteringskravet gjelder også for anlegg som ikke har noen form for rensing.

Offentlig ledningsnett, tilknytning, og små avløpsanlegg omfattet av kapittel 12 i forurensningsforskriften skal ikke rapporteres her, men rapporteres på KOSTRA-skjema 26A.

Alle rapporterte avløpsdata inngår i statistikk som publiseres av Statistisk Sentralbyrå (SSB) og som grunnlag for vår nasjonale rapportering til EU m.fl.

Utslippsdata for det enkelte anlegg blir publisert på nettstedet Norskeutslipp.no.

Oversikt over registrerte anlegg med organisasjonsnummer

Anlegget må være registrert i vår database før rapporteringen kan gjennomføres. Oversikten over alle rapporteringspliktige anlegg finner du under "Relaterte filer" ovenfor. Det er kun de organisasjonsnumre som oppgis for anlegget som kan benyttes i rapporteringen. Der det er oppgitt to numre kan begge benyttes.

Dersom du ønsker å endre organisasjonsnummeret anlegget er registrert på eller vil registrere nye anlegg, ta kontakt på e-post: avlop@miljodir.no. 

For registrering av nye avløpsanlegg benyttes registreringsskjema "Registrering av avløpsanlegg" som du finner under "Relaterte filer" ovenfor.

Hvordan ser skjemaet ut?

Rapporteringsskjemaets utforming avhenger blant annet av hvor stort anlegget er, hvor det ligger og hva slags rensekrav det har. Skjemaet tilpasses underveis basert på de opplysninger som gis innledningsvis.

Skjemaet er utformet med mange hjelpetekster. Ved å trykke på symbolene med spørsmålstegn, åpner det seg en hjelpetekst helt til høyre i skjermbildet. Vi anbefaler at du bruker hjelpetekstene aktivt – her ligger det nyttige definisjoner, lenker og presiseringer til hjelp for rapportører.

Det kan forekomme mindre endringer i skjemaet og hjelpeteksten i rapporteringsperioden.

Viktig informasjon om skjemaet

Rapporteringen omfatter opplysninger om anlegget, anleggets belastning og årlig utslipp. Det er anleggets ansvar å rapportere korrekte opplysninger.

Koordinater:

I skjemaet benyttes UTM-koordinater utfra sone 33. Opplysninger som skal oppgis er anleggets lokalitet og utslippssted. Du vil ha mulighet i skjema til å klikke deg inn på kartet som benyttes i Miljødirektoratet. Fra dette kartet kan du enkelt finne koordinatene i UTM sone 33.

Automatisk beregning:

Årlig utslipp vil bli beregnet automatisk fra opplysningene som rapportøren legger inn. Konsentrasjoner vil bli beregnet automatisk for stoffene P, N, BOF, KOF og SS der rapportøren har lagt inn vannmengde og analyseverdier. Beregningen foregår når rapportøren går til neste side i skjemaet. Json-filer som inneholder verdier vil fortsatt kunne benyttes, men verdiene vil bli overskrevet av beregningene ved innsending av skjemaet.

Slammengde:

Kommunale avløpsanlegg som har kapasitet over 100 pe skal rapportere mengde avløpsslam som oppstår ved rensing av avløpsvann. Mengden skal oppgis i tonn tørrstoff.  Dersom avløpsanlegget behandler slam i råtnetank (biogassanlegg), er det viktig at den totale avløpsslammengden som rapporteres i skjema Mdir-010 er avløpslam som produseres fra renseprosessen før slammet behandles i råtnetanken. Mengde og disponering av behandlet slam, skal imidlertid rapporteres i skjema Mdir-011. Private avløpsanlegg skal ikke rapportere slammengde.

Opplasting av vedlegg

Last gjerne opp egne årsrapporter, overvåkingsrapporter og liknende som vedlegg til skjemaet som informasjon til forurensningsmyndigheten.

Viktig informasjon om innlogging via Altinn

Bruk lenke til Altinn (anbefales)

eller gjør følgende:

  1. Gå inn på www.altinn.no
  2. Logg inn ved å velge MinID, BankID, buypass eller Commfides
  3. Klikk på "Alle skjema" øverst i hovedmenyen
  4. Klikk på "Helse, miljø og sikkerhet" og deretter "Miljørapportering"
  5. Velg "Årlig rapportering for avløpsanlegg (Mdir-010)"
  6. Velg hvilken virksomhet du skal rapportere for. Både foretaksnummer, organisasjonsleddnummer og bedriftsnummer fungerer.

Innloggingen er nærmere beskrevet i Kom i gang-veilederen.

Veilederen gir en kort beskrivelse av hvordan skjemaet fungerer og viser også løsningen på fire feil som det er vanlig å gjøre i innloggingen.

Hjelp til innlogging

Brukerservice i Altinn kan kontaktes på telefon 75 00 60 00 (mandag-fredag, klokken 08.00-16.00).

Spørsmål

Dersom du har spørsmål til rapporteringsskjemaet, ta kontakt med ansvarlig saksbehandler hos fylkesmannen eller Miljødirektoratet:

Du finner kontaktinformasjon til saksbehandler nederst på siden når du har logget deg inn for ditt anlegg.