Har du lyst til å importere og selge produkter, må du først vite hvilke miljøkrav som gjelder. Med produkter mener vi her produkter beregnet for forbrukere, som for eksempel leketøy, elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), møbler, sykler, sportsutstyr, smykker, lekeplassutstyr.

Det er generelle miljøkrav i miljøregelverket Reach og PoPs forordning som får anvendelse for alle typer produkter. For leketøy og EE-produkter finnes det også spesifikke regler som vi går nærmere inn på i denne veiledningen.

Ett produkt kan falle inn under flere regelverk.

På våre nettsider finner du krav og informasjon som gjelder miljøregelverket. Det finnes også andre krav som andre myndigheter kan gi veiledning om. For eksempel DSB om fysiske farer ved produktene eller Mattilsynet for matkontaktmaterialer og kosmetikk.

Mange krav som stilles til produkter kommer fra EU. EU har derfor publisert en veileder for å hjelpe bedrifter å forstå og etterleve regelverket.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid