Publikasjon

Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven

Miljødirektoratet ble opprettet 1. juli 2013. Dette er en eldre publikasjon fra tidligere Statens forurensningstilsyn (SFT) / Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) eller Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Om publikasjonen

Hensikten med veilederen er å gi miljømyndighetene et bedre verktøy for å regulere luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven § 11.

Veilederen er nyttig for virksomheter som har luktutslipp, både i deres arbeid med å begrense sine utslipp og for å forebygge konflikter med naboer. Vi forventer at veilederen vil bidra til at det stilles mer enhetlige og etterprøvbare vilkår for virksomheter som har utslipp av lukt, og at dette vil bidra til mindre luktproblemer.

Veilederen er langt på veg utformet som anbefalinger med begrunnelser. Vi gir konkrete forslag til hvordan vilkår kan formuleres i tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Vedleggene i veilederen gir mer detaljerte og utfyllende beskrivelser