info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 15.12.2020 – 15.12.2020

Klimatilpasning: Kunnskapsbank for risiko og sårbarhet

Kunnskapsbanken til DSB er et nyttig verktøy for kommuners arbeid med klimatilpasning.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

I kunnskapsbanken kan kommunene finne data, grafikk og kartlag som blant annet viser utbetalt erstatning til natur- og vannskader, brann- og redningsvesenets håndtering av naturhendelser og kartlagt flom- og skredfare. På den måten kan data fra tidligere hendelser og kunnskap om potensiell fare ses i sammenheng og brukes som grunnlag for risiko- og sårbarhetsanalyser, eller i prioritering av forebyggende tiltak.

Kunnskapsbanken inneholder data både fra fagsystemene til Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB) og fra andre offentlige og private virksomheter. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen, Norsk Klimaservicesenter, Finans Norge og Landbruksdirektoratet er blant de som leverer data til Kunnskapsbanken.

Innleder: Seniorrådgiver Julie Estdahl Stuestøl, Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap

Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.