Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Innhold

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg, er Miljødirektoratets direktør. 

Regulering av Miljødirektoratets behandling av personopplysninger

Personvern er viktig både for deg som bruker og for oss i Miljødirektoratet. Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern.

Miljødirektoratet er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) ved vår behandling av personopplysninger.

Vi vil i hovedsak innhente personopplysningene som registreres direkte fra deg som bruker. Ved innsamling av opplysninger fra tredjepart, for eksempel fra Folkeregisteret, vil du bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at du allerede kjenner til den informasjon varslet vil inneholde.

Dersom vi ønsker å innhente opplysninger fra deg som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet som oppstår ved at du registrerer deg som bruker av våre tjenester, vil vi først informere deg om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til.

Derfor behandler vi personopplysninger om deg

Formålet med Miljødirektoratets behandling av personopplysninger er i første rekke for å ivareta våre forvaltningsoppgaver innenfor områdene klima, naturmangfold, friluftsliv og forurensning.

Vi behandler personopplysninger i den grad lovgivningen pålegger eller gir oss adgang til slik behandling.

Vi behandler angitte personopplysninger til følgende formål:

  • E-postadresse som grunnlag for å sende ut nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet
    Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg ved at du har meldt deg på nyhetsbrevet og bekreftet at du vil motta det. Vi forplikter oss til ikke å gi e-postadressen din videre til andre eller å bruke den til noe annet enn å sende ut nyhetsbrevet. Du kan melde deg av ved å klikke på en lenke i nyhetsbrevet du mottar.

  • Besvare henvendelser som kommer inn til oss
    Her behandles navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

  • Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å få informasjon om bruk av våre nettsider
    Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid ditt personvern ved at vi bare bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Opplysninger om ansatte og jobbsøkere

Ansatte

Miljødirektoratet behandler opplysninger om ansatte for å administrere lønn og arbeidsforhold. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til den ansattes arbeidsinstruks og tilrettelegging av den ansattes arbeid.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

Dessuten registreres det opplysninger i tilknytning til registrering av inn- og utpasseringer i Miljødirektoratets bygg, og om tilgangsstyring i IT-systemer. Opplysningene hentes fra de ansatte selv.

Opplysningene utleveres til andre bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige behandlinger. Sletterutiner for personalopplysninger følger bokføringsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger, og kan publiseres på våre nettsider.

Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem. Her blir blant annet stillingssøknaden arkivert/oppbevart. Personalmapper skal bevares (det vil si at stillingssøknaden ikke blir slettet eller makulert). Personalmapper blir ryddet ved endt arbeidsforhold. Personalmapper skal avleveres til Arkivverket. Tilgangen begrenset til tjenstlig behov.

Jobbsøkere

Dersom du søker jobb hos Miljødirektoratet, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) – behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.

Dersom din søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 b) og h).

Alle stillingssøknader blir journalført i Miljødirektoratets postjournal. Disse blir lagret i vårt elektroniske arkiv i omlag ett år før de makuleres. Alle andre dokumenter, slik som søkerlister og innstillinger, samt alle stillingssøknader på avdelingsdirektørnivå, bevares.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger om deg vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett.

Utlevering vil også kunne skje til andre parter, så langt dette er nødvendig for å gjennomføre våre forvaltningsoppgaver som involverer deg, på en sikker måte. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering.

Miljødirektoratet er omfattet av offentleglova, som innebærer at våre saksdokumenter, journaler og lignende som hovedregel er åpne for innsyn. Det kan videre kreves innsyn i sammenstillinger av opplysninger som er elektronisk lagret når dette kan gjøres med enkle fremgangsmåter.

Miljødirektoratet vil utlevere dokument og sammenstillinger i samsvar med offentleglova når det kreves innsyn, unntatt når dokument, journal eller sammenstilling inneholder opplysninger som er taushetsbelagt etter lov eller forskrift eller bør unntas for offentligheten med hjemmel i offentleglova.

I slike tilfeller vil Miljødirektoratet vurdere om det kan gis delvis innsyn i opplysningene, jamfør plikten til å vurdere meroffentlighet. Taushetsbelagte opplysninger vil ikke bli utlevert.

Overføring av personopplysninger til utlandet

Vi utleverer ikke personopplysninger til land utenfor EU-/EØS-området.

Slik beskytter vi dine opplysninger

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss. Vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon.

Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette sørger for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

Bruk av databehandlere

Miljødirektoratet bruker i enkelte tilfeller eksterne databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne.

I slike tilfeller inngår vi avtaler med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og våre krav til behandling av personopplysninger.

Bruken av databehandlere er ikke å regne som en utlevering av personopplysninger.

Lagringstid

Vi sletter eller anonymiserer personopplysninger om deg når formålet med den enkelte behandling av oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke, slettes hvis du trekker ditt samtykke.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene hos Datatilsynet.    

Du kan ved henvendelse til oss kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om vår behandling av opplysningene.

For å benytte deg av dine rettigheter, sender du henvendelse per e-post til Miljødirektoratets personvernombud. Vi svarer på din henvendelse til oss så fort som mulig, senest innen 30 dager.

For å kunne besvare din henvendelse, ber vi deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi kan besvare din henvendelse. Dette gjør vi for å være sikre på at vi bare gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.

Klager

Eventuelle klager på Miljødirektoratets behandling av personopplysninger om deg, kan rettes til Datatilsynet.

Endringer

Hvis vi endrer på våre tjenester eller det skjer endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre at vi må endre informasjonen du har fått her.

Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på denne nettsiden.

Miljødirektoratets personvernombud

Vi svarer på din henvendelse til oss så fort som mulig, senest innen 30 dager.