info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 30.10.2023 – 31.10.2023

Naturrestaureringskonferansen 2023

Natur- og klimakrisen er global, men løsningene er lokale. Konferansen ga tips, kunnskap og erfaringer som kan bidra til å løse utfordringene.

Sted: Klæbuveien 127 A, 7031 Trondheim
Tid: 30. oktober - 31. oktober
Pris: Se påmeldingsskjema
Arrangør: Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (Nina)

Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (Nina) samlet forskere, forvaltere og praktikere for å dele den nyeste kunnskapen innenfor fagfeltet og for å utveksle praktiske erfaringer fra konkrete restaureringstiltak.

Program

11.30    Registrering og lunsj

12.30    Velkommen! Hvor er vi og hvor skal vi?
Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet og Norunn Myklebust, direktør i NINA

12.45    Naturrestaurering i lokal samfunnsutviklings- og miljøpolitikk
Halvard Lægreid, Kommunesektorens organisasjon (KS)

13.10    Urban naturrestaurering. Lætt?
Liv Sigrid Nilsen, Trondheim kommune

Trondheim kommune presenterer hvordan kommunen strategisk over tid har arbeidet med naturrestaurering, hvilke utfordringer vi har møtt og eksempler på tiltak som er gjennomført.

13.30    Restaurering av vassdrag i Oslo – en rask gjennomgang
Terje Laskemoen, Oslo kommune

Oslo kommune presenterer erfaringer og læringspunkter fra ulike restaureringsprosjekter fra byvassdrag i oslo – særlig bekkeåpningsprosjekter og habitatforbedringstiltak.

13.50    Pause

14.10    Naturrestaurering av åpen grunnlendt kalkmark i Oslo
Tiril Myhre Pedersen, Oslo kommune

14.30    Grep i arealplanen for å sikre arealer for restaurering
Felicitas Heimann, Stavanger kommune

I arealplaner for Stavanger kommune har hensyn til naturmangfold fått større vekt. Det er forankret mål om arealnøytralitet for naturverdier, og naturrestaurering er et viktig virkemiddel for å nå målet.

14.50    Myrrestaurering i Åsnes kommuneskoger
Simon Anderson Støa, Åsnes kommune

I 2023 ble 4 tidligere grøftete myrer restaurert i Åsnes kommuneskoger, etter initiativ fra kommunestyret. Daglig Leder i Åsnes kommuneskoger forteller om prosessen og gjennomføring.

15.10    Vertskommunene og det grønne skiftet – utfordringer og muligheter sett fra vannkraftkommunes ståsted
Chirsti Hurlen, Advokatfirmaet Lund & Co DA

Den grønne omstillingen og de nye næringene som batteri-, hydrogen,- datasenter,- ammoniakkfabrikker og mineralutvinning har to fellestrekk: De er energikrevende og arealkrevende – og all arealutnyttelse skjer i en kommune. For vertskommunene er det like viktig å ta vare på naturmangfoldet som å redusere klimaendringene. Revisjonssakene om miljøforbedringer i regulerte vassdrag er gode eksempler på hvor det er potensiale til å få til mye mer på naturrestaureringsfeltet.

15.30    Beinstrekk

15.45    Juridiske betrakninger rundt temaet naturrestaurering
Trond Flydal, Miljødirektoratet

16.15    Naturrestaureringens utholdelige viktighet i kommunene
Christian Steel, SABIMA

De frivillige organisasjonene er viktig i naturrestaureringsarbeidet. Steel forteller om deres samarbeid og dialog med kommuner og gir noen drypp fra «Naturkampen».

Innlegget avsluttes med en samtale med spørsmål fra publikum.

17.00    Dag 1 er over

19.00    Konferansemiddag

08.30    Høydepunkter fra verdenskonferansen i naturrestaurering
Vibeke Husby, Miljødirektoratet og Dagmar Hagen, NINA

Vibeke og Dagmar deltok på SER 2023 i Darwin, Australia 26.-30. september. Inntrykk fra konferansen; Omfang, innhold og hva vi tar med oss videre.

08.40    Når globale kriser blir lokale – et skråblikk på folk, steder og natur
Gunhild Setten, NTNU

‘Naturkrisen’ som begrep samler mange lokale hendelser til ett globalt problem. Når begrepet slår ned i kommunen eller lokalsamfunnet, vil det da treffe folk, steder og natur på måter som gir mening og fører til handling? Hva slags krise er naturkrisen - egentlig?

09.00    Finnes det en riktig definisjon av naturrestaurering?
Dagmar Hagen, NINA

Det finnes mange begreper og uttrykk som beskriver tiltak for å bedre tilstanden i ødelagt natur. Restaurering, rehabilitering, rewilding og mange flere. Trenger vi egentlig en entydig definisjon for å kunne gjøre en god jobb, eller spiller det egentlig ingen rolle så lenge vi forbedrer naturtilstanden?

09.20    La naturen vise vei. Hvordan jobber forvaltningen med naturbaserte løsninger for klimatilpasning?
Marit Finnland Trøite, Miljødirektoratet

Den nye stortingsmeldingen om klimatilpasning, "Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn", legger stor vekt på naturens rolle for å dempe effektene av klimaendringene. Økosystemer i god tilstand er viktig for å redusere konsekvensene av klimaendringer for både samfunn og natur. I denne presentasjonen får du høre hvilke føringer som finnes for bruk av naturbaserte løsninger og hvordan forvaltningen jobber for økt bruk av slike løsninger på lokalt og regionalt nivå.

09.40    Naturrestaurering langs Norskekysten, med eksempler fra våre «blå skoger»
Hartvig Christie, NIVA

10.00    Pause

10.20    Naturrestaurering: En naturlig del av anleggsgartnerfaget
Karsten Raddatz, NAML - Norske anleggsgartnere og Vea, Norges grønne fagskole

Anleggsgartnerfaget er byggfaget med fotosyntesen i verktøykassa, Vea er fagskolen til anleggsgartneren, gartneren og maskinføreren. Eksempler på hvordan anleggsgartneren jobber med naturrestaurering, og hvordan Norges grønne fagskole - Vea løfter kunnskapsnivået til praktikeren.

10.40    Planvask – en magisk form for naturrestaurering
Trond Simensen, NINA

Strategisk arbeid med naturrestaurering gjennom arealplanlegging og bruk av naturregnskap. Er det mulig å bli arealnøytrale? Hva skal til i praksis? I dette innlegget får vi høre om hvordan strategisk arbeid med naturrestaurering kan inngå som en del av arealplanleggingen. Hvordan identifiserer vi aktuelt restaureringsareal og hvordan måler vi resultatene? Vi får høre om hvordan naturregnskap kan hjelpe oss til å oppnå en mer økonomisk arealbruk. Vi får høre om planlagt utbyggingsareal i kommunene, om og vi får høre om planvask, kanskje den mest magiske formen for naturrestaurering.  

11.00    Å restaurere natur vi har glemt: Om endringsblindhet, med skogen som eksempel
Anne Sverdrup-Thygeson, NMBU

Kan vi savne en natur vi aldri har sett? Hva ligger egentlig i begrepet endringsblindhet, og hvorfor er endringsblindhet en utfordring i forvaltningen av norsk natur i dag?

11.30    Lunsj

12.30    Arealdilemma i kraftproduksjon og arealbruk
Petter Glorvigen, NVE

12.50    Restaurering og det grønne skiftet
Line Fjellvær, Statsforvalteren i Trøndelag

Det grønne skiftet handler om arealbruk. Samtidig som vi skal bidra til utslippskutt så skal vi ivareta natur og klima.

13.10    Hvordan sikre fjellreven en framtid i norsk natur?
Nina Eide, NINA

Tiltakene for å redde fjellreven utryddelse har vært en stor suksess. Bestanden er tidoblet siden tiltakene startet, og arten ble løftet fra kritisk truet til truet ved sist rødlistevurdering. Men tiltakene er i seg selv ikke nok. Vi må også gjøre noe med truslene arten står ovenfor, som drives både av moderne arealbruk, klimaendring og en-artsforvaltning for å opprettholde bæreevnen for fjellreven i norsk natur. Her snakker vi restaurering i stor skala.

13:30    Pause

13.45    Rydding av Stillehavsøsters og naturrestaurering
Kristian Ingdal, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Stillehavsøsters har hatt en eksplosiv vekst langs kysten av Sør-Norge. Statsforvalteren og fylkeskommunen i Vestfold og Telemark satte i 2018 i gang med Østersdugnaden, et samarbeidsprosjekt for å fjerne østers på strander, badeområder og viktige naturområder i hele fylket. Arbeidet skjer i tett samarbeid med en rekke frivillige organisasjoner.

14.05    Restaurering av Sveagruva på Svalbard – Norges villeste restaureringsprosjekt
Dagmar Hagen, NINA

I 2017 bestemte Stortinget at all gruvedrift i Svea skulle avsluttes og all infrastruktur skulle tilbakeføres til arktisk villmark. Nå i 2023 er prosjektet gjennomført. Foredraget beskriver en kortversjon av vegen fra vedtaket via planlegging og gjennomføring av Norgeshistoriens største restaureringsprosjekt.

14.20    Pollinatorene forsvinner. Hvor bør restaureringstiltak prioriteres?
Markus Sydenham, NINA

14.50    Restaurering skjer i kommunene som er i Norge som er i verden. Vi oppsummerer og peker framover!
Programkomiteen

15.00    Slutt

Om konferansen

Den nye naturavtalen sier at verden skal restaurere 30% av ødelagt natur. FN mener det er så viktig at de har dedikert et helt tiår til naturrestaurering.  

Én ting er hvordan vi skal få det til, men de store spørsmålene er også hvor vi skal gjøre det og hvem som har ansvaret. Og ikke minst - hvordan skal vi samarbeide på tvers av kommunegrenser, sektorer og økonomiske interesser? For å lykkes er det avgjørende at de globale målene kan omsettes til nasjonale og lokale løsninger. 

Årets naturrestaureringskonferanse, den andre i rekken, setter søkelys på den nære naturen i kommunene. Vi vil gjerne at du kommer til Trondheim for å delta i diskusjonene. Foredragene vil også strømmes for påmeldte. 

Kontakt

Ved spørsmål om praktiske forhold rundt påmelding, ta kontakt med Egencia: hevines@egencia.com

Kontakt Miljødirektoratet/Nina:

Vibeke Husby, Miljødirektoratet

Astrid Brekke Skrindo, Nina

Vi minner også om at det årlige Nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker arrangeres 1. november - i Miljødirektorates lokaler i Trondheim.