Dekloran pluss: Innspill til restriksjonsforslag

Echa inviterer til å gi innspill til utarbeidelse av restriksjonsforslag for Dekloran pluss innen 15. juni 2020.

Publisert 15.04.2020

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om informasjon ("call for comments and evidence") i forbindelse med utarbeidelse av et restriksjonsforslag for den klorerte flammehemmeren Dekloran pluss.

Det er Norge som skal utarbeide restriksjonsforslaget som skal være ferdig innen 9. april 2021.

Parallelt med restriksjonsprosessen under Reach pågår det et arbeid med å forby Dekloran pluss globalt under Stockholmkonvensjonen for persistente organiske miljøgifter.

Gi innspill til Echa

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 15. juni 2020.

Relevant informasjon omfatter opplysninger om

  • Produksjon, import, bruk og omsetning.
  • Hvilke muligheter det finnes for å erstatte (substitusjon) Dekloran pluss, hva som er alternativene og de økonomiske aspektene ved substitusjon.
  • Resirkulering/gjenvinning , utslipp og bruk i produkter.

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.