Elveovervåking: Nye rapporter er publisert

De første rapportene fra et nytt overvåkningsprogram for norske elver er publisert.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 21.04.2020

Resultatene viser at økologisk tilstand er god for de fleste elvene, men med noen geografiske forskjeller. Alnaelva i Oslo skiller seg blant annet ut med dårligst tilstand.

Begge de undersøkte vannforekomstene i Alna er klassifisert til svært dårlig økologisk tilstand og overskrider grenseverdiene for flere miljøgifter.

Tidligere i år fikk Miljødirektoratet i oppdrag å samle kunnskap og finne ut hvilke miljøtiltak som kan settes i gang for å stoppe forurensingen, og forbedre forholdene for livet i Alnaelva.

Noen av elvene i programmet har vært undersøkt tidligere. Dette gjør det mulig å studere langtidsutviklingen for en del av parameterne. Blant annet viser resultatene at temperaturen i noen av elvene har steget med omtrent 0,3 grader per tiår siden 1980-tallet.

Elveovervåkingsprogrammet er en oppfølging av vannforskriften og EUs vanndirektiv, og undersøker 45 elver rundt om i Norge. Overvåkningen er gjennomført av NIVA på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Elveovervåkingsprogrammet

  • Programmet vil ligge til grunn for vurderingen av den økologiske tilstanden i ferskvann i Norge og vil være viktig for å kunne dokumentere både naturlige og menneskeskapte langsiktige endringer som for eksempel skyldes klimaendringer. Programmet omfatter overvåking av vannføring, temperatur, vannkjemi og biologiske forhold. De biologiske prøvene omfatter vannvegetasjon, bunndyr og fisk, men prøvetakingsprogrammet varierer mellom elvene.
  • De fleste elvene undersøkes hvert tredje år mens noen parametere prøvetas hvert år i noen av elvene for å sikre kontinuerlige langtidsserier.
  • I 2018 ble prioriterte miljøgifter undersøkt i 10 utvalgte elver.

Resultatene fra slik overvåking gir kunnskap om hvilke miljøproblemer vi har i norske elver, slik at vi kan vite hvilke tiltak som bør settes i gang for å bedre situasjonen.

Les rapportene