Overvåking av fremmede fiskearter ved bruk av miljø-DNA

Protokoller for miljø-DNA av utvalgte fremmede fiskearter er klare til bruk som supplerende verktøy ved kartlegging og overvåking.

Publisert 21.04.2020

Norsk institutt for vannforskning (Niva) har fra 2019 ledet et arbeid med å teste ut fremgangsmåter for prøvetaking i felt og analyse på laboratorium, også kalt protokoller, for et utvalg fremmede fiskearter. Dette er et første steg for å teste om protokollene kan brukes som supplerende verktøy i overvåkning og kartlegging av fremmed ferskvannsfisk.

Protokoller for regnbueørret, abbor, karpe, karuss, mort, solabbor og sørv er klar til bruk i forvaltningen som supplerende verktøy ved kartlegging og overvåkning av disse artene. Noen generelle forbehold tas opp i rapporten.

Det vil kreves mer uttesting i felt for gjedde, ørekyte, pukkellaks og suter, for å sikre optimale prøveresultat med tanke på tidspunkt, habitat og andre forhold. Disse artene vil være fokus for arbeidet Niva gjør for Miljødirektoratet i 2020.

Miljødirektoratet har de siste årene hatt flere prosjekter for å utvikle protokoller for å oppdage fremmede fiskearter ved bruk av miljø-DNA. I 2018 ble arbeidet utført av Norsk institutt for naturforskning i samarbeid med Niva.