Kjemikalier må registreres innen fristen!

Importører og nedstrømsbrukere av kjemikalier til private og profesjonelle må sende informasjon til giftsentre i Europa innen 1. januar 2021.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 21.12.2020

Rask tilgang på informasjonen om kjemikaliene som finnes i de ulike stoffblandingene er viktig for giftsentre som skal gi råd og veiledning ved akutte hendelser med kjemikalier.

Plikten til å sende inn informasjon er fastsatt i CLP regelverket

Importør og nedstrømsbruker av kjemikalier skal merke sine stoffblandinger med en unik UFI-kode og sende inn denne informasjonen til giftsentere i Europa.

Nedstrømsbruker er den som bruker et stoff eller stoffblandinger i sin industri- eller yrkesvirksomhet, altså ikke forbrukere.

Virksomheter med stoffblandinger på markedet i Norge skal sende kjemikalieinformasjonen til ECHA, men andre land kan ha bestemt at det skal sendes direkte til landets giftsenter(e).

Plikten til å sende inn informasjonen er fastsatt i artikkel 45 i CLP regelverket. Frister og krav til hva som skal sendes inn og på hvilket format er beskrevet i vedlegg VIII til CLP.

Overgangsperiode til 2025 for stoffblandinger som er registrert i produktregisteret

Stoffblandinger som er registrert i det norske produktregisteret trenger ikke merkes med UFI kode og registreres hos Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) før 1. januar 2025. Overgangsperioden gjelder hvis stoffblandingene ikke endres vesentlig.

Hva som er vesentlige endringer og som gjør at ny informasjon må sendes inn er nærmere beskrevet i CLP vedlegg VIII. 

Når ny informasjon sendes inn skal dette gjøres på et bestemt format og etter kravene til informasjon som er spesifisert i CLP vedlegg VIII til ECHAs giftportal.

Giftinformasjonssentralen i Norge vil bruke både ECHAs database og produktregisteret for å finne kjemikalieinformasjon ved akutte hendelser.

Ulike frister for å registre kjemikalie-informasjon

Nye stoffblandinger som er klassifisert med helsefare eller fysisk fare skal registreres hos ECHA innen gitte frister. Den første innsendingsfristen er altså 1. januar 2021 og gjelder for stoffblandinger som er ment for forbrukere og profesjonelle brukere.

Profesjonelle brukere er for eksempel håndverkere utenfor industrilokasjoner. En stoffblanding til industri er en stoffblanding som bare brukes på en industrilokasjon.

Importører og nedstrømsbrukere av stoffblandinger til industri må registrere sine kjemikalier innen 1. januar 2024."

Fortsatt plikt til å deklarere kjemikalier i produktregisteret

Produsenter og importører av kjemikalier i Norge skal fremdeles deklarere kjemikalene de bruker, i produktregisteret.

Plikten til å registre kjemikalier (stoffer og stoffblandinger) i produktregisteret er hjemlet i nasjonalt regelverk som har andre formål enn de som er beskrevet i CLP artikkel 45. For noen stoffblandinger vil det derfor være plikt til registrering både hos ECHA og i Produktregisteret.

Webinar om innsending av kjemikalie-informasjon

Miljødirektoratet vil arrangere et webinar om innsending av kjemikalieinformasjon til giftsentere i midten av januar.

Et opptak av ECHAs webinar for innsending av kjemikalieinformasjon som ble arrangert 4. november er tilgjengelig her.