Naturtypekartlegging: Ber om innspill på områder i 2021

Fylkesmennene har på oppdrag fra Miljødirektoratet foreslått aktuelle områder for naturtypekartlegging i 2021. Nå ber Miljødirektoratet om innspill.

Publisert 11.12.2020

Fylkesmennene foreslår hvert år områder for naturtypekartlegging slik at innsatsen rettes inn mot de viktigste områdene først. I områdene skal det kartlegges naturtyper på land, gjennom anskaffelser som lyses ut av Miljødirektoratet.

Områdene som foreslås av fylkesmennene skal være preget av stor aktivitet og stort utbyggingspress. I tillegg skal man forvente å finne naturtyper der i henhold til Miljødirektoratets kartleggingsinstruks. Dette er naturtyper som er truet, nær truet eller har viktige oppgaver i et økosystem.

Ønsker informasjon fra publikum

Miljødirektoratet ønsker innspill fra alle med opplysninger som kan være avgjørende for om et område er aktuelt for kartlegging. Det er spilt inn langt større areal enn Miljødirektoratet har midler til å kartlegge i 2021, så det er et behov for informasjon som bidrar til best mulige prioriteringer.

Miljødirektoratet ønsker å vite om det er spesifikke pressfaktorer eller naturforekomster som gjør at et område bør kartlegges først.

Det er også behov for å vite om det finnes opparbeidet kunnskap om de aktuelle områdene som gjør kartlegging mindre nødvendig, for eksempel om det er nylig kartlagt av andre, eller om noen av pressfaktorene har falt bort.

Naturtypekartleggingen er en oppfølging av regjeringens kunnskapsløft for norsk natur, og er en sentral del av det økologiske grunnkartet.

Kartleggingen framskaffer stedfestet informasjon om arter og naturtyper, som er en forutsetning for å kunne ta hensyn til naturen når tiltak skal planlegges og realiseres.

Miljødirektoratet har også sendt brev til en del aktuelle miljøer. Last ned brevet for å lese mer om innspillsprosessen og se de aktuelle områdene.