Ny tjeneste gir bedre innsikt i lokal luftkvalitet

Den nye fagbrukertjenesten viser luftforurensningen i alle norske kommuner de siste årene.

Publisert 15.06.2020

Det statlige samarbeidet mellom Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har tidligere resultert i varslingstjenesten Luftkvalitet i Norge. Nå lanserer Luftsamarbeidet en ny tjeneste: Fagbrukertjenesten for lokal luftkvalitet.

Fagbrukertjenesten skal være en støtte for kommunene og andre som jobber med lokal luftkvalitet. Kommunene er forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet, og har ansvar for å sikre god utendørsluft i Norge.  

Fagbrukertjenesten dekker alle landets kommuner 

Gir oversikt over forurensningen i kommunen  

For hver kommune vises beregnet årsmiddel (gjennomsnittlig luftforurensning i løpet av ett år), korttidsmiddel, befolkningseksponering, kildebidrag, utslippskilder og luftsonekart. 

Luftsonekart brukes i forbindelse med arealplanlegging. God arealplanlegging er viktig for å unngå framtidige utfordringer med helseeffekter av luftforurensning 

Kartene og de andre dataene er basert på modellberegninger utført av Meteorologisk institutt. Modellberegningene er uavhengig av måledata, men måledata er benyttet for å verifisere modellberegningene. 

I tillegg til beregnede data, er måledata fra Norges målenettverk tilgjengelig i tjenesten. Måledata brukes til å avgjøre om grense- og målsettingsverdiene i forurensningsforskriften kapittel 7 er overholdt. Dersom en kommune har brutt eller står i fare for å bryte grensene så må de lage en tiltaksutredning med en plan med tiltak for å sikre god nok luftkvalitet 

Nye måledata og beregnede data vil bli lagt til årlig framover.  

Letter luftkvalitetsarbeidet for norske kommuner 

Dataene gir informasjon ostatus for luftkvaliteten i hver enkelt kommune, samt type luftforurensning og kilder. På den måten kan kommunen jobbe mer målrettet og effektivt for å sikre trygg luft for sine innbyggere.  

Måledataoversikten gjør det lettere for kommunene å vite om de står i fare for å bryte grenseverdiene, og om de i så fall har plikt til å utarbeide en tiltaksutredning.  

Oversikten gjør det også enklere for kommunene å se hvilke nivåer som er målt i andre kommuner. Dette kan være spesielt nyttig for dem som ikke har egen målestasjon.  

Også nyttig for andre 

Forurensere, omtalt som anleggseiere i forskriften om lokal luftkvalitet, har et selvstendig ansvar for å sikre god luft. Fylkeskommunene og Statens vegvesen drifter henholdsvis fylkes- og riksveier og er ansvarlig for forurensningen fra veiene.  

Denne tjenesten kan også være til nytte for konsulenter som jobber med luftforurensning, forskningsmiljøer og statlige myndigheter som Miljødirektoratet og fylkesmannen. 

Det er viktig å sette seg godt inn i hva tallene viser, og hvilke begrensninger som finnes i datagrunnlaget og beregningsmodellen. For eksempel er det foreløpig benyttet et landsgjennomsnitt for bilparken for alle kommuner. Realiteten er at bilparken kan variere stort mellom kommuner. Luftsamarbeidet jobber kontinuerlig med å forbedre tjenesten og dataene som ligger til grunn.