Reach vedlegg XVII om restriksjoner

EU-kommisjonen foreslår endringer i Reach-forordningens vedlegg XVII, som gjelder stoffer og stoffgrupper som er helt eller delvis forbudt.

Publisert 11.05.2020

Endringene som foreslås omfatter blant annet post 28-30 om forbud mot stoffer som er kreftfremkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonsskadelige (CMR) i kjemikalier til den generelle befolkningen:

  • nye CMR-stoffer: Stoffer som nylig er klassifisert blir oppført i tilleggene til post 28-20
  • unntak for medisinsk utstyr: EU-kommisjonen mener at beskyttelsesnivået for menneskers helse i forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr er sammenlignbart med beskyttelsesnivået i Reach, og foreslår derfor unntak under Reach

EU-kommisjonen foreslår også endringer i andre poster på vedlegg XVII, blant disse:

  • forslag om å oppdatere en liste med analysemetoder for azofargestoffer, for å gjør det enklere å implementere gjeldende restriksjon av slike stoffer (post 43).
  • overføring av tre restriksjoner til forordningen om persistente organiske forbindelser (POP-er), og dermed sletting i Reach vedlegg XVII, siden stoffene vil bli strengere regulert her i forordningen om POP-er enn i Reach. Dette gjelder stoffene
    • dekabromdifenyleter (dekaBDE, post 67)
    • perfluoroktansyre (PFOA og andre beslektede perfluorerte stoffer, post 68)
    • pentaklorfenol (post 22)

Gi innspill til EU-kommisjonen

EU-kommisjonen ber om innspill på forslaget innen 25. mai 2020.

Kommende endringer i Reach-forordningen eller tilknyttede forordninger skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer er det viktig å gi innspill til høringer i EU for å kunne ha reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.