PFOA og PFCA - planer om endring av regulering

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å endre visse unntak i kommende PFOA- og PFCA- regulering i POPs og Reach.

Publisert 26.05.2020

Det er foreslått endringer i den kommende reguleringen av perfluoroktansyre (PFOA), dens salter og relaterte stoffer i POP-forordningen og i den foreslåtte Reach-restriksjonen for C9-C14 perfluorokarboksylsyre (C9-C14 PFCA), dens salter og relaterte stoffer. Bakgrunnen for de foreslåtte endringene er at man ønsker å tilpasse EU-reguleringene til reguleringen av PFOA under Stockholmkonvensjonen. Forslagene om endring er annonsert i Echas Registry of Intentions (RoI). Formålet er å kartlegge behov for å tillate bruk av PFCA og PFOA til spesifikke bruksområder. Kartleggingen forventes å være ferdigstilt innen 9. oktober 2020.

Gi innspill til Echa

Endringer i Reach-restriksjonen og POP-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har relevant informasjon til de foreslåtte endringene, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet. Echa ber om at innspill om relevant informasjon sendes inn innen 6. juli 2020.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre: