Viktig våtmarksområde i Tyrifjorden er vernet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne et stort våtmarksområde i Tyrifjorden.

Publisert 27.03.2020

Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat omfatter et stort deltaområde der Storelva renner ut i Tyrifjorden. Elvepartiet med flere kroksjøer og flomdammer er internasjonalt verdifullt, og særlig viktig for fuglelivet.

Det nye naturreservatet omfatter både tidligere vernet areal og nytt verneareal fra ulike verneprosesser. Området er på 11 191 dekar, av dette er ca. 2 618 dekar landareal. 

709 dekar av det nye reservatet er vernet som økologisk kompensasjon for tap av naturmangfold ved utbygging av Ringeriksbanen og ny E16.

De tidligere vernede naturreservatene Lamyra, Juveren, Synneren, Averøya og Karlsrudtangen er innlemmet i det nye reservatet. Samtidig er 2,7 dekar av Synneren naturreservat tatt ut av verneområdet fordi det vil bli ødelagt ved utbygging av vei og bane. De fem eksisterende naturreservatene har status som internasjonalt viktige våtmarksområder under Ramsarkonvensjonen.