Klimabudsjett kan være et nyttig verktøy for kommunene

Klimabudsjett kan hjelpe kommunene å nå sine klimamål. Miljødirektoratet har samlet råd, tips og eksempler til inspirasjon for kommunene.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 12.10.2020

Det har de siste årene vært stor interesse for klimabudsjett blant norske kommuner og fylkeskommuner. Mange kommuner har allerede tatt i bruk klimabudsjett som et styringsverktøy for å kutte klimagassutslipp, og flere kommuner ønsker å gjøre det samme.

Miljødirektoratet har samlet tips og råd for kommuner som vil lære mer om hva et klimabudsjett er, og hvordan det kan være et nyttig verktøy for å kutte kommunens utslipp

Klimabudsjettet kan bidra til at kommunene når klimamålene sine 

Et klimabudsjett viser hvilke utslippskutt som kreves for å nå kommunens utslippsmål, og vil derfor være et godt startpunkt for å identifisere nødvendige klimatiltak for å nå målet. Prosessen med å komme frem til nødvendige tiltak involverer gjerne flere deler av kommunen, og kan derfor bidra til bevisstgjøring på tvers av fagområder. Gjennomføringen av tiltakene kan også fordeles på ulike etater.  

Oversikt over egne utslipp er et godt utgangspunkt for å starte arbeidet med klimabudsjettet, og her bruker mange av kommunene Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsregnskap. 

Utslippsregnskapet gir en oversikt over hvor de direkte utslippene i kommunen kommer fra, for eksempel fra veitrafikk, landbruk eller sjøfart. Det inneholder informasjon om utviklingen i klimagassutslippene de siste årene.  

Oppfølging og forankring av klimaarbeid  

Oppfølging av klimabudsjettet følger ofte kommunens årshjul for det økonomiske budsjettet. Dette gir en jevnlig oppfølging av hvordan kommunen ligger an til å nå sine utslippsmål, og gir kommunen mulighet til å se arbeidet med å kutte utslipp i sammenheng med andre prosesser. Siden klimabudsjettet vedtas politisk kan det bidra til god forankring av klimaarbeidet både hos politisk ledelse og administrativ ledelse, som gjerne har det øverste ansvaret for klimabudsjettet 

Mange av kommunene erfarer at klimabudsjett er nyttig for å holde fokus på klimaarbeidet, og det gir en pekepinn på om kommunen er på rett vei for å nå utslippsmålene. Det kan likevel være utfordrende for en kommune å komme i gang med klimabudsjett.

Det er for eksempel en del valg som må tas om hvilke utslipp som skal være med og det er ikke alltid åpenbart hvordan utslippskutt fra de ulike tiltakene skal tallfestesHer kan kommunene være til hjelp for hverandre og lære av hverandres erfaringer.

Kommunene lager veileder for hverandre

Kommunene Oslo, Hamar og Trondheim har allerede tatt i bruk klimabudsjett og holder for tiden på å utarbeide en mer omfattende veileder som skal gi praktiske råd om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan gå frem for å lage et klimabudsjett. Veilederen forventes ferdigstilt i årsskiftet 2020/2021, og vil kunne brukes av alle kommuner og fylkeskommuner som skal utarbeide klimabudsjett.