Lisensfelling på 140 jerv i høst og vinter

Når lisensperioden starter 10. september, kan 140 jerver felles, har rovviltnemndene bestemt.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 09.09.2020

Stortinget har vedtatt et mål om 39 nye jervekull i Norge hvert år. Fem av totalt åtte rovviltregioner har sine mål for jerveynglinger i regionen.

I år har alle regionene med mål for jerv nådd disse målene. Når gjennomsnittet av siste tre års ynglinger ligger over bestandsmålet for regionen har rovviltnemnda myndighet til å fastsette kvoter for felling.

Nemndene har satt kvoten til totalt 140 dyr for lisensfellingen som starter 10. september og varer til 15. februar neste år.

Lisensfellingskvoter i rovviltregionene

 

Samlet kvote

Maksimum hunndyr

Region 1 Vest-Agder, Rogaland og Vestland

8

8

Region 2 Vestfold og Telemark, Buskerud og Aust-Agder

2

2

Region 3 Oppland

12

5

Region 4 Østfold, Akershus og Oslo

0

0

Region 5 Hedmark

30

20

Region 6 Trøndelag og Møre og Romsdal

32

16

Region 7 Nordland

16

8

Region 8 Troms

15

9

Region 8 Finnmark

25

16

Totalt

140

84

Tabellen over gir en oversikt over hvilke kvoter som er fastsatt for de enkelte regionene. Regionene deles inn i beiteprioriterte og jerveprioriterte områder. Kvotene fordeles ofte internt i regionen mellom disse områdene. Begrensningen på hvor mange hunndyr som kan felles kan for eksempel gjelde for bare jerveprioritert sone.

Noen vedtak har vært påklaget til Klima- og miljødepartementet, og kan bli endret som følge av klagebehandlingen.

Lisensfelling

Lisensfelling er det viktigste virkemiddelet for å regulere bestanden av jerv. Til forskjell fra alminnelig jakt, som er motivert av å høste ressurser av et naturlig overskudd, er hensikten med lisensfelling å begrense skade på beitedyr som sau og tamrein.

For å delta i lisensfelling må du være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret og innfri flere krav:

  • være fylt 18 år
  • ha betalt jegeravgift for dette jaktåret
  • ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift av 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt

Jegere plikter å sette seg inn i gjeldende regler og holde seg oppdatert om hvor mange dyr som står igjen på kvoten.

Oppdatert informasjon får du ved å ringe rovviltvakttelefonen eller kvotetelefonen hos Fylkesmannen i det fylket du skal jakte.

Skadefelling

I tillegg til lisensfelling felles det årlig et stort antall jerv i skadefelling. Skadefelling benyttes for å ta ut jerv som gjør akutt skade, eller der skadepotensialet lokalt blir vurdert som stort.

Jerver som skadefelles belastes lisensfellingskvoten dersom fellingen skjer innenfor lisensfellingsperioden.

Fylkesmannen kan vedta forsøk på skadefelling innenfor en kvote som er satt av rovviltnemnda i perioden 1. juni til 15. februar.

Såkalt ekstraordinær skadefelling utføres av Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn. I perioden 16. februar til 31.mai er det bare Miljødirektoratet som kan vedta forsøk på skadefelling.

Jervebestanden i Norge

Den norske jervebestanden har vært stabil i lengre tid med et estimert antall individer på mellom 300 og 400. Antall ynglinger har imidlertid vært et godt stykke over det nasjonale målet. I gjennomsnitt for årene 2017 – 2019 ble det registrert 52 ynglinger årlig i Norge.

Hvert år blir noen ynglinger tatt ut av Statens naturoppsyn etter vedtak fra Miljødirektoratet. Så langt i år er det registrert 65 ynglinger i landet, men endelige tall for årets ynglesesong er klare i oktober.

Rovdata er ansvarlig for å overvåke store rovdyr i Norge i samsvar med Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.