Reach-kandidatlista - planer om nye stoffer

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå at en gruppe alkylfenoler føres opp på kandidatlista i Reach.

Publisert 25.09.2020

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å foreslå at denne gruppen med stoffer identifiseres som SVHC-stoffer og føres opp på kandidatlista i Reach:

  • Hele gruppen er beskrevet på følgende måte:

Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched or linear alkylchains from propene oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP)

Informasjon om planen for stoffgruppen hos Echa


Stoffer som tilhører denne gruppen, er også å finne under følgende navn:

- Phenol, dodecyl-, branched (EC 310-154-3, CAS 121158-58-5)

- Dodecylphenol T (Based on Tetrapropylen or Tri-n-buten)

- Dodecylphenol, mixed isomers (CAS No. 27193-86-8)

- Phenol, (tetrapropenyl), derivatives (CAS No. 74499-35-7)

- Phenol, 4-dodecyl, branched (CAS No. 210555-94-5)

- Phenol, tetrapropylene (CAS No. 57427-55-1)

- Phenol, 4-isododecyl; 4-isododecylphenol (CAS No. 27459-10-5)

- Tetrapropenyl phenol

- 2,3,5,6-tetrakis(ethenyl)phenol

- 4-(3,4,5,6-tetramethyloctan-2-yl)phenol

- 4-(3,4,5-trimethylheptyl)phenol

- DODECYLPHENOL, MIXED ISOMERS

- Phenol, alkyl branched (species comprising decyl, undecyl, dodecyl, tridecyl, tetradecyl, pentadecyl, substituents)

- Phenol, dodecyl-, branched

- Phenol, para alkylation products with C12-rich branched olefins from propene oligomerisation

Stoffene er foreslått oppført på kandidatlista på bakgrunn av hormonforstyrrende effekter i mennesker og miljø og reproduksjonsskadelige egenskaper.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern). Når et stoff føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler). Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre:

Andre lenker