Mest mikroplast fra dekk, vei og gummigranulat

De største landbaserte kildene til utslipp av mikroplast er fortsatt dekkslitasje og veistøv og utslipp av gummigranulat fra kunstgressbaner.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 26.04.2021

Andre kilder til utslipp av mikroplast fra land er slitasje av maling, vask av syntetiske tekstiler, tap av plastpellets, og avfallshåndtering. Totalt er det beregnede anslaget av utslipp fra mikroplast fra landbaserte kilder i Norge rundt 19 000 tonn. Det går fram av ny rapport fra Mepex.  

Det estimerte utslippet er dermed betydelig høyere enn ved tidligere kartlegging i 2014 og 2016. Dette skyldes blant annet en endring i beregningsmetoden til Mepex.  

Det er viktig å understreke at det fortsatt er knyttet stor usikkerhet til regnestykkene. De enkelte utslippene er oppgitt som et intervall for å tydeliggjøre denne usikkerheten.  I denne rapporten er det også inkludert estimater for mikroplast som stammer fra forsøpling på land, i tillegg til direkte mikroplastutslipp som ikke har vært kjent tidligere. 

Nye vurderinger og avdekte kunnskapshull 

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Mepex og Niva laget nye anslag over utslipp fra de viktigste kildene og gitt oss et oppdatert kunnskapsgrunnlag for utslipp av mikroplast fra landbaserte og sjøbaserte kilder i Norge 

En viktig del av oppdraget har vært å identifisere og estimere kilder til utslipp som ikke er vurdert tidligere. Det har i tillegg vært viktig å få frem kunnskapshull og kvaliteten på tilgjengelig data. 

Mepex har i tillegg oppsummert kunnskapen som finnes om spredningsveier, miljøgiftinnhold og hvordan plastforsøpling i naturen kan fragmenteres til mikroplast. 

Disse rapportene er viktige bidrag inn i Miljødirektoratets videre arbeid med mikroplast. 

Ikke tilstrekkelig kunnskap om sjøbaserte kilder til mikroplast 

Niva har indentifisert ni potensielle sjøbaserte kilder som sprer mikroplast. Dette er blant annet sjøfart, havner og verft, fiskeri og havbruk i tillegg til petroleumsrelaterte aktiviteter. 

Rapporten gir informasjon om sammensetning og plastmengden som slippes ut til det marine miljø. Den tar også for seg distribusjonsveier, endestasjoner samt nedbryting av mikroplast i det marine miljø. 

Vi har lite informasjon om mengden mikroplast som slippes ut i havet fra disse kildeneDet er få kilder som har tilgjengelig informasjon, og kvaliteten på dataene for kildene regnes som middels eller lav.   

Niva har identifisert flere kunnskapshull og data som bør komme på plass for å kunne bedre beregningsgrunnlaget for sjøbaserte kilder i fremtiden.  

Jobber videre med tiltak og overvåkning 

Gjennom forskriften som stiller krav til utforming og drift av kunstgressbaner som bruker gummigranulat, har vi tatt et stort skritt i å redusere en av de største kildene til mikroplast i Norge. Vi jobber også med andre typer tiltak mot mikroplast.

Miljødirektoratet skal også i 2021 etablere et overvåkningsprogram for mikroplast.   

Les mer om mikroplast

Rapportene fra Mepex og Niva er en oppdatering og kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlaget som tidligere er utarbeidet gjennom M-321- Sources of Microplasticpollution to the marine environment, Mepex, 2014 og M 959-Microplastic in road dust- characteristicspathways and measures, NIVA, TØI 2018. 

Les rapportene