Virker tiltakene for truet natur?

Vi gjør en rekke tiltak for å bedre tilstanden for truet natur, men virker de? NINA peker i en rapport på hvordan vi kan overvåke og måle effekt.

Publisert 04.05.2021

- Vi har begrensede midler og mange truede arter og naturtyper som trenger tiltak. Derfor må vi bruke pengene smart. Det betyr at vi må jobbe kunnskapsbasert og overvåke effekten av de tiltakene vi setter inn, sier Aina Holst, seksjonsleder i Miljødirektoratet. 

NINA-rapporten foreslår et konkretet opplegg for å overvåkeffekter av forvaltningstiltak for elleve prioriterte arter og sju utvalgte naturtyper.  

Mange truede arter trenger tiltak 

2355 arter i Norge er vurdert truet på rødlisten for 2015, og 74 naturtyper er truet jf. rødlista for naturtyper fra 2018Svært mange av de truede artene og naturtypene er avhengige av tiltak for å oppnå og opprettholde populasjoner og forekomster med god tilstand.  

Overvåking er en forutsetning for å kunne innrette tiltakene på en kostnadseffektiv måte og vurdere utviklingen for truede arter og naturtyperFor å jobbe målrettet har Miljødirektoratet trengt mer kunnskap om hvordan vi kan gjennomføre denne effektovervåkingen på best mulig måte.  

Tre hovedkriterier for overvåking 

NINA rapporten foreslår tre hovedkriterier og et tilleggskriterium for prioritering av effektovervåkingsprosjekter:  

  • Dekkes arten/naturtypen av eksisterende overvåking?  
  • Hvor god kunnskap har vi om tiltakets effekt for artens/naturtypens bevaringstilstand?  
  • Hvor stor betydning har det for arten/naturtypens bevaringstilstand å øke kunnskapsgrunnlaget om tiltakets effekt?
  • Hvor ressurskrevende vil gjennomføring av overvåking være? 

På bakgrunn av disse kriteriene har NINA kommet fram til en anbefaling for behovet for 11 utvalgte arter og sju utvalgte naturtyper 

Oppdraget inkluderer to rapporter: 

Les de to rapportene om hvordan man kan måle og overvåke effekter av tiltak for å verne truede arter og naturtyper.

Les mer