Skadevirkninger av støy fra seismikk kan reduseres

Miljødirektoratet anbefaler tiltak for reduksjon av skadelige effekter på marine pattedyr.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 17.02.2021

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vurdert anvendelse av forurensingsloven for å ivareta hensynet til marine pattedyr ved seismiske undersøkelser i norske farvann.

Kunnskapsgrunnlaget om effekter av undervannsstøy er betydelig forbedret de senere årene. Det er stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt om behovet for å iverksette tiltak.

Overordna mål om å unngå skadelige støynivåer i havet

Internasjonale forpliktelser gjennom biomangfoldkonvensjonen og Bonnkonvensjonen understøtter behovet for å innføre tiltak av hensyn til marine pattedyr.

I forvaltningsplanen for norske havområder er det også et nedfelt mål om å begrense aktiviteter med støynivå som kan påvirke arters adferd. Dette for å unngå bestandsforflytning eller andre virkninger som kan medføre negative effekter på det marine økosystemet.

Forurensningsloven gir hjemmel for å regulere støy fra seismikk som forurensning.

Kunnskapsgrunnlaget om effekter av lyd under vann er styrket

Det er gjennomført mye forskning på effekter av undervannslyd de senere årene, for mange typer støykilder i havet, slik som sonar, skipsfart, detonasjoner, pæling og seismikk.

Forsvarets forskningsinstitutt og Havforskningsinstituttet utarbeidet på oppdrag fra Miljødirektoratet kunnskapsrapporter om effekter av menneskeskapt støy i havet i 2017 og 2020. Rapportene viser at kunnskapen om direkte skadevirkninger er relativt god, mens kunnskapen om adferdsresponser fortsatt er mangelfull.

Metoder og teknologi som vil redusere risikoen for å skade marine pattedyr er tilgjengelig

Miljødirektoratet anbefaler tiltak ved seismikkaktivitet for å unngå direkte skadevirkninger på marine pattedyr som befinner seg i nærområdet for seismikkfartøyet.

Dette er mulig ved bruk av sjøpattedyrobservatører som i tillegg har en eller flere sensorteknologier slik som IR-kamera, hydrofon (passiv akustisk overvåking) eller nattkikkert.

Basert på overvåkingen vil det være aktuelt å innføre krav om stans eller opphold i seismikkskytingen.

Mer utredning er nødvendig

Videre utredning er nødvendig for å avgjøre hvordan overvåkingen i nærområdet skal skje, samt i hvilke områder og tidsperioder av året kravene om overvåking skal gjelde.

Krav til seismikk kan hjemles både i forurensningsloven og petroleumsloven og det er derfor behov videre samarbeid mellom myndighetene.