Ny overvåkingsrapport om åpen grunnlendt kalkmark

En ny rapport fra NINA, gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet, viser resultater fra første overvåking av åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet.

Publisert 06.01.2021

Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone er en naturlig åpen naturtype med urte- og gress-rik vegetasjon. Naturtypen er vurdert å være en sterkt truet naturtype (EN) og har høy forekomst av rødlistede karplanter, sopp og invertebrater. I 2014 ble det foreslått et opplegg for overvåking av naturtypen, og i denne rapporten presenteres en uttesting av overvåkingsopplegget samt innsamling av data for første år i første omløp av overvåking.

Beregninger basert på årets data tilsier at det finnes ca. 470 polygoner av naturtypen innenfor definisjonsområdet, og disse dekker tilsammen et areal på ca. 1 km2 . I alt 256 karplanter ble registrert, hvorav 25 rødlistede og 36 fremmede arter med stor økologisk risiko.

Definisjonsområdet for overvåkingen omfatter marine avsetningsbergarter mindre enn 500 meter fra kystlinja og lavere enn maksimal høyde for landhevingen siden siste istid. Det består av tre delområder: indre, midtre og ytre Oslofjord.