Første steg på veien mot et forbud mot PFAS i Europa

Fem land går sammen og foreslår begrensninger på produksjon, salg og bruk av miljøgiften PFAS, i alle sammenhenger, i EU/EØS-landene.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 19.07.2021

Vi ber om innspill til datagrunnlaget fra industrien og bransjeorganisasjoner.

15. juli 2021 offentliggjorde Tyskland, Nederland, Sverige, Danmark og Norge formelt en intensjon om å levere et restriksjonsforslag for PFAS til det europeiske kjemikaliebyrået Echa innen 15. juli 2022.

Et restriksjonsforslag er et første steg på veien mot et eventuelt forbud.

PFAS hoper seg opp i mennesker og miljø

PFAS er menneskeskapte kjemiske forbindelser som er svært lite nedbrytbare og som dermed forblir i miljøet i svært lang tid om de først slippes ut. Det finnes mellom 5-10 000 ulike PFAS-er.

Med PFAS-ene følger det en risiko for forurensing av grunnvann, overflatevann og drikkevann. Noen PFAS hoper seg opp i næringskjedene og gir høye nivåer i toppredatorer. Skadelige effekter på mennesker og miljø kan ikke utelukkes.

Spørreundersøkelse om PFAS og alternativer, til industri og bransjer

De fem landene har publisert sammendrag av informasjonen de har samlet om PFAS så langt, og vi har laget et spørreskjema hvor vi spør etter ytterligere informasjon for å fylle kunnskapshull.

Denne undersøkelsen er først og fremst rettet mot relevant industri og bransjeforeninger, men er også rettet mot virksomheter som produserer eller har kunnskap om alternativer til PFAS.

Vil kvalitetssikre informasjonen om PFAS og avdekke behov for unntak

Målet med undersøkelsen er å forsikre at informasjonen om PFAS og alternativer er nøyaktig og representativ for markedssituasjonen slik at vi har det beste grunnlaget for et kunnskapsbasert restriksjonsforslag til neste år.

Blant annet kan slik informasjon danne grunnlag for å vurdere eventuelle unntak eller spesielle betingelser for visse anvendelser av PFAS som er særlig viktige for samfunnet og hvor alternativer ikke er tilgjengelige.

Svarfrist er 17. oktober

For å kunne gjøre slike vurderinger er de fem landene avhengige av samarbeid med virksomhetene ettersom det ofte er de som har den mest detaljerte informasjonen som er nødvendig i slike vurderinger.
Spørreskjemaet er åpent frem til 17. oktober.

Vi ber aktuelle virksomheter om å gå gjennom relevant informasjon og melde inn nødvendige korrigeringer eller tilleggsinformasjon.