Industriutslippsdirektivet revideres

EU gjennomfører nå høring om revidert direktiv for utslipp fra industrien (IED). To høringer med frist 23. mars og 2. april 2021.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 17.03.2021

Industriutslippsdirektivet (IED) regulerer utslipp fra industrivirksomhet gjennom krav til beste tilgjengelige teknikk (BAT)

EU-direktivet trådte i 2011. Det ble implementert i den norske forurensningsforskriften kapittel 9 og 36 og avfallsforskriften kapittel 10 i 2016.  

Under IED er det referansedokumenter for ulike bransjer som oppgir hva som er beste tilgjengelige teknikk og stiller direkte bindende utslippskrav.  

Industriutslippsdirektivet (IED) revideres 

I forbindelse med EUs grønne giv (Green Deal)som er EUs bærekraftige vekststrategi, er det behov for å revidere dagens industriutslipp. Prosessen med revisjonen av IED startet i 2018 via ulike studier, høringsrunder og en evaluering av dagens direktiv.   

Evalueringen konkluderte med at IED fungerer godt, blant annet ved å fremme det som er beste tilgjengelige teknikk, og implementering av krav i tillatelser til de virksomhetene det gjelder.  

Samtidig har det kommet fram tema, som utslipp av klimagasser sirkulær økonomi, som ikke er godt nok dekket i dagens IED. I tillegg er det stor variasjon mellom medlemslandenes gjennomføring av direktivet og uklare forhold til annet EU-regelverk. 

Foreslår nye bransjer i IED 

Forslag til endringer er blant annet å inkludere bransjer som i dag ikke er omfattet av industriutslippsdirektivet: batteriproduksjon, skipsbygging og -opphugging, akvakultur og oljeutvinning 

Det er også foreslått å senke terskelverdien for bransjer som allerede er omfattetI tillegg er det foreslått innstramminger blant annet ved at det skal bli strengere kriterier for å gi unntak.   

Et forslag til revidert IED skal foreligge i slutten av 2021. 

Åpen høring med frist 23. mars 2021 

EU har nå en åpen høring der alle parter kan komme med synspunkt på hva som bør vektlegges og eventuelt inkluderes i revidert IED. Fristen er 23. mars 2021 for den åpne høringen.    

Målrettet høring med frist 2. april 2021 

EU gjennomfører også en målrettet høring mot medlemsland og industri som skal danne grunnlaget for forslag til revidert IED. Høringsfristen her er 2. april 2021.