Store muligheter for lyd i naturovervåking

En ny rapport fra Nina ser på mulighetene for å bruke lyd i naturovervåkingen og peker på stort potensiale.

Publisert 04.03.2021

Å registrere lyd i naturen kan si oss mye: Når froskene begynner å kvekke, når humlene begynner å surre eller når fuglene kommer til et sted for første gang om våren kan gi oss verdifull informasjon. Det kan fortelle oss om fremmede eller trua arter, beskrive sesongvise variasjoner og økologisk tilstand eller si noe om hvordan naturen påvirkes av menneskeskapte effekter.

Bruk av lyd til overvåking av norsk natur - en mulighetsstudie

Akustikk gir verdifull informasjon

Å bruke lyd, eller mer presist å bruke akustikk er en ny metode og et nytt verktøy for å kunne overvåke naturen både på land og til vanns på en kostnadseffektiv måte. Rapporten, som er produsert av Nina på bestilling fra Miljødirektoratet peker på to hovedområder hvor lyd kan brukes i naturovervåkingen: overvåking av enkeltarter (bioakustikk) og overvåking av hele økosystemer (økoakustikk).

Kontinuerlig overvåking

Rapporten viser til at ved bruk av akustisk overvåking kan man samle inn data kontinuerlig i sanntid. Lydloggerne kan settes opp som et selvstendig system eller som komplettering av eksisterende overvåkingssystemer, der data blir sendt gjennom mobilnettverket enten preprosessert eller som rådata.

Skånsomt, men hardført

Akustisk overvåking fungerer også ved dårlig sikt, noe som gjør at metoden fungerer svært bra for overvåking i grumsete vann, tett skog, i tåke eller på natta. Slike autonome systemer krever dessuten både lite vedlikehold og få gjentatte besøk for innhenting av data. Det fremstår derfor som en ikke-inngripende, hardfør metode som er relevant for barske norske forhold. Rapporten inkluderer data fra en pilotstudie med analyse og erfaringsvurdering på uttesting av akustisk overvåking i forbindelse med prosjektet nasjonal overvåking av insekter.

Kostnadseffektiv metode

Kostnaden på lydloggerenheter har sunket kraftig i takt med teknologi utviklingen og rapporten slår fast at akustiske autonome metoder kan allerede nå tas i bruk i stor skala for naturovervåking og forvaltning i Norge. Rapporten peker avslutningsvis på flere konkrete grep som bør vurderes i forbindelse med framtidig overvåkning.

Les mer

Miljøstatus: mer om arter i Norge

Informasjon på miljøstatus.no om arter i Norge.