Nytt vedlegg om farlig avfall er ferdigstilt

Vedlegg om farlig avfall til nasjonal avfallsplan og avfallsforebyggingsprogram er nå ferdigstilt.

Publisert 01.03.2021

Vedlegg til nasjonal avfallsplan har vært på høring. Vi har gjort noen endringer på bakgrunn av høringsinnspillene. Endringene gjelder blant annet omtalen av behandling av oljeholdig avfall fra offshorevirksomhet og flyveaske, og restriksjoner på import av farlig avfall.

Vedlegg om farlig avfall

Vedlegget om farlig avfall supplerer den nasjonale avfallsplanen 2020-2025 fra 2019 med forventet utvikling i mengden farlig avfall, forebygging og materialgjenvinning av farlig avfall og behov for ny infrastruktur for farlig avfall.

Avfallsplanen med avfallsforebyggingsprogram ble publisert 20. desember 2019. Den beskriver blant annet status for håndtering av ulike typer avfall, pågående og nye avfallsforebyggingstiltak og behov for endringer i avfallsinfrastrukturen, på basis av EU-krav om forberedelse til ombruk og materialgjenvinning.

Oppdateres hvert sjette år

EUs rammedirektiv om avfall krever at medlemslandene utarbeider avfallsplaner og avfallsforebyggingsprogrammer (artikkel 28 og 29) som skal oppdateres minimum hvert sjette år.

Stortingsmelding nr. 45 (2016-2017), "Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi" gir føringene for norsk avfallspolitikk. Den oppdaterte avfallsplanen og forebyggingsprogrammet lanserer derfor ikke ny politikk på avfallsområdet.