EU foreslår nye grenseverdier for POP-er i avfall

Kommisjonen ønsker innspill til nye eller reviderte grenseverdier for persistente organiske miljøgifter (POP-er) i avfall.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 23.11.2021

Høringsfristen er 23. desember 2021.

EU-kommisjonen har startet en offentlig høring om forslag til nye eller reviderte grenseverdier for flere POP-er som er oppført i vedlegg IV og V til forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter (POP-forordningen).

Avfall som inneholder POP-er skal behandles på en miljømessig forsvarlig måte i tråd med Artikkel 7 i POP-forordningen. EU fastsetter derfor konsentrasjonsgrenser for POP-er i avfall, som de gjennomgår regelmessig for å gjenspeile den nyeste forskningen. Grenseverdiene legger føringer for hvordan avfall skal håndteres, og er viktig for å sørge for trygg materialgjenvinning.

Kommisjonen har vedtatt forslag til endringsforordning til POP-forordningen som fastsetter nye grenseverdier for følgende stoffer i avfall:

- Pentaklorfenol (PCP) og salter og estere derav;

- Dikofol;

- Perfluoroktansyre (PFOA), dets salter og PFOA-relaterte forbindelser;

- Kortkjedede klorparafiner (SCCP);

- Polybromerte difenyletere (PBDE-er, summen av tetra-, penta-, heksa, hepta- og deca-bromodifenyleter);

- Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner (PCDD / PCDF) og dioksinlignende polyklorerte bifenyler (PCB);

- Heksabromsyklododekan (HBCD, HBCDD)

Interesserte kan gi innspill til forslaget via Kommisjonens høringsportal innen 23. desember 2021.