Forslag om harmonisert klassifisering for 5 stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for 5 nye stoffer og stoffgrupper med frist 21. januar 2022.

Publisert 12.11.2021

Høringen gjelder disse stoffene/stoffgruppene:

  • Ulike hydratformer av perborsyre og dennes natriumsalt:
    • Stoffgruppe 1:  perboric acid, sodium salt (EC 234-390-0, CAS 11138-47-9); perboric acid, sodium salt, monohydrate (EC 234-390-0, CAS 12040-72-1); perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate (EC -, CAS -); sodium peroxoborate (EC -, CAS 10332-33-9); sodium perborate (EC -, CAS 15120-21-5)
    • Stoffgruppe 2: perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt trihydrate (EC 239-172-9, CAS 13517-20-9); perboric acid, sodium salt, tetrahydrate (EC 234-390-0, CAS 37244-98-7); perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate (EC -, CAS -); sodium peroxoborate, hexahydrate (EC -, CAS 10486-00-7)
  • sodium peroxometaborate (EC 231-556-4, CAS 7632-04-4)
  • 1H-benzotriazole (EC 202-394-1, CAS 95-14-7)
  • methyl-1H-benzotriazole (EC 249-596-6, CAS 29385-43-1)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS. Aktører på det norske markedet som har kommentarer til forslaget må gi innspill til Echa i denne høringen for å kunne ha påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.