Flom og klimaendringer påvirker kysten vår

Resultatene fra en ny rapport om overvåking av vårflommer avdekker behov for å ta i bruk nye metoder for å fange opp effekter av ekstremvær.

Publisert 29.10.2021

Vårflommer setter store vannmasser i bevegelse, som kan utgjøre så mye som halvparten av den totale vannmengden som renner gjennom elvene våre i løpet av et år. Stor snøsmelting våren 2020 gav en stor vårflom, og for å studere effekten av flom på kystvannet styrket Miljødirektoratet overvåkingen i de tre vannsystemene Tana, Målselv og Glomma i perioden mai til juli.

Store effekter av flom

Rapporten viser store effekter på vannkjemien i elver, fjorder og kystområder, i tillegg til en stor transport av næringsstoffer fra land til hav, samt endrede biologiske, fysiske og kjemiske forhold i kystvannet.

Det er nære koblinger mellom klimaendringer og effekter på land, ferskvann og marint miljø. Ekstreme værhendelser kan være vanskelige å forutse. De fanges sjelden opp av tradisjonelle miljøovervåkingsprogrammer. De er vanligvis avgrenset til å følge effekter på økosystemer på land, i ferskvann, kyst og hav. Men er i mindre grad tilpasset til å studere påvirkninger og responser på tvers av disse økosystemene.

Klimaendringene kan påvirke tidspunkt, størrelse og forløp av vårflommen, og vannkvalitet i elver, fjorder og kystvann. Langsiktige endringer kan også påvirke kystøkosystemenes rolle i den globale karbonsyklusen, gjennom endringer i balansen mellom primærproduksjon og respirasjon i kystvannet, lagring av karbon i sedimenter og forsuring av havet.

Behov for å ruste opp dagens overvåkingsmetoder

Overvåkingen av vårflom i ulike deler av landet avdekker så betydelige endringer for økosystemene, at Norsk institutt for vannforskning anbefaler Miljødirektoratet å styrke tradisjonelle overvåkingsmetoder med

  • nye teknologiske løsninger som sensorbasert overvåking i elv og sjø
  • automatisk eller fjernstyrt prøvetaking
  • fjernmålingsteknikker

Dette kan gi nye og utvidete muligheter for å dokumentere effekter av både langsiktige klimaendringer, sesongmessige forskyvninger og ekstreme værhendelser på tvers av ulike økosystemer.

Denne rapporten presenterer resultater av overvåking av vårflommer tre steder i Norge, og avdekker behov for å ruste opp dagens overvåkingsmetoder: