Kreosot - planer om ny restriksjon

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå restriksjon i Reach av kreosot.

Publisert 29.10.2021

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å foreslå ytterligere restriksjon av kreosotoljer. De kreosotoljene som foreslås inkludert i restriksjonen er de som allerede finnes i post 31 av vedlegg XVII:

 • Creosote; wash-oil
  CAS 8001-58-9 EC 232-287-5
 • Creosote oil; wash oil
  CAS 61789-28-4 EC 263-047-8
 • Distillates (coal tar), naphtalene oils; naphthalene oil
  CAS 84650-04-4 EC 283-484-8
 • Creosote oil, acenaphtene fraction; wash oil
  CAS 90640-84-9 EC 292-605-3
 • Distillates (coal tar), upper; heavy anthracene oil
  CAS 65996-91-0 EC 266-026-1
 • Anthracene oil
  CAS 90640-80-5 EC 292-602-7
 • Tar acids, coal, crude; crude phenols
  CAS 65996-85-2 EC 266-019-3
 • Creosote, wood
  CAS 8021-39-4 EC 232-419-1
 • Low temperature tar oil, alkaline; extract residues (coal), low temperature coal tar alkaline
  CAS 122384-78-5 EC 310-191-5

Kreosot er et biocid som har blitt brukt til impregnering av trevirke, for å forhindre råte og angrep fra pælemark, siden slutten av 1800-tallet. Kreosot er en blanding av flere hundre ulike kjemiske stoffer som har høyt innhold av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), også kalt tjærestoffer og er kreftfremkallende.

Kreosotbehandlet trevirke har først og fremst blitt brukt i utendørskonstruksjoner (jernbanesviller, stolper for tele og elektrisitet, broer, og lignende) eller til utvendige materialer, slik som tretak på bygninger og til terrasser og brygger.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre:

Lenker