Avfallsanleggene har ulike rammer og vilkår

Statsforvalteren regulerer avfallsanleggene ulikt fra fylke til fylke. Miljødirektoratet lager en plan for økt likebehandling.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 29.09.2021

Konsulentselskapet Norwaste har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt hvordan statsforvalteren stiller krav, etter forurensningsloven, til avfallsanlegg som mottar, mellomlagrer og behandler avfall. Det gjelder ikke deponier og avfallsforbrenningsanlegg.

Vi skal lage en plan med tiltak og virkemidler for å sikre lik behandling

Kunnskapsgrunnlaget er avgjørende for et målrettet arbeid med en plan med tiltak og virkemidler som skal sikre likere rammer og vilkår for avfallsanlegg på tvers av fylkene.

Miljødirektoratet og statsforvalterne utarbeider nå en slik plan der vi blant annet vil vurdere krav i forskrift, maler og veiledning for å sikre likebehandling og effektiv forvaltning. Vi vil også vurdere hva som eventuelt fortsatt krever egne utslippstillatelser.

Sikrer konkurranse på like vilkår

Likere rammer og vilkår for avfallsbransjen/avfallsanlegg på tvers av fylkene er viktig for å sikre forutsigbarhet, likebehandling og redusere risikoen for konkurransevridning.

Kartleggingen avdekket flere ulikheter

Både avfallsbransjen og statsforvalterne har tidligere pekt på at det er forskjeller mellom fylkene, for eksempel når det gjelder hvordan krav til lagring av avfall er gitt og krav til å unngå utslipp til vann og luft. Kartleggingen som er gjennomført i samarbeid med statsforvalteren bekrefter dette.

Kartleggingen har også vist at statsforvalterne vurderer ulikt om det skal stilles krav om tillatelse til noen typer avfallsanlegg eller ikke.

Anbefaler tre grep

Norwaste anbefaler at en plan med tiltak og virkemidler inneholder: digitalisering og tilpasning av maler, bedre veiledningsmateriell for statsforvalteren og søkere, og forskriftsfesting av krav som er gjennomgående like.