Rapport: makroøkonomiske modeller til klimaanalyser

I fjerde rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klima vurderer utvalget makroøkonomiske modeller til bruk i klimaanalyser.

Publisert 06.10.2021

Utvalget har beskrevet og vurdert seks norske makroøkonomiske modeller, basert på kriterier for modellenes egnethet til analyseformål på klimaområdet.

Makroøkonomiske modeller brukes blant annet i utslippsframskrivinger, i utredninger av mål for klimapolitikken og i analyser av utslippseffekter, kostnader og andre virkninger av klimapolitikk. De seks modellene som vurderes i rapporten er utviklet til ulike formål, og gjennomgangen viser at det i dag kun er tre modeller som fanger opp utslipp av klimagasser, og som dermed kan brukes til å analysere utslippseffekter. Utvalget finner likevel at alle modellene som er vurdert kan ha interessante egenskaper til bruk i klimaanalyser. I tillegg har utvalget beskrevet makroøkonomiske modeller som brukes i klimaanalyser i Sverige, Danmark og Finland, og merket seg noen løsninger som kan være relevante for videreutvikling av det norske modellapparatet.

Med denne fjerde rapporten har utvalget vurdert metoder for tiltaksanalyser, partielle modeller, økonometriske metoder, og makroøkonomiske modeller til bruk i analyser av utslippseffekter og andre konsekvenser av tiltak og virkemidler på klimaområdet. Det gjenstår for utvalget å vurdere metoder for analyser av tiltak og virkemidler for LULUCF. Metodenes egnethet til bruk i utslippsframskrivinger er heller ikke vurdert i detalj. Til slutt gjenstår en samlet vurdering av metodeapparatet for å kunne gi anbefalinger om videreutvikling. De samlede metodevurderingene inngår også i utvalgets videre arbeid med å foreslå metoder for å beregne klimaeffekt av statsbudsjettet. Dette arbeidet er nærmere beskrevet i utvalgets tredje årsrapport.

Rapporter fra Teknisk beregningsutvalg for klima