EU-direktiv om industriutslipp revideres

Industriutslippsdirektivet (IED) regulerer industriforurensning via beste tilgjengelige teknikker (Bat). Revidert direktiv er nå på høring.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 29.04.2022

EUs industriutslippsdirektiv gir føringer for regulering og tillatelser etter forurensningsloven for de bransjene som er omfattet. Direktivet dekker nå rundt 50 000 store industrianlegg og gårdsbruk med intensivt husdyrhold i Europa.

EU-direktivet ble tatt inn i den norske forurensningsforskriften og avfallsforskriften i 2016

Industriutslippsdirektivet skal bli bedre

EU-direktivet har blitt evaluert slik at det kan forbedres. Det har også vært nødvendig å revidere direktivet for å harmonisere det med strategiene i EUs grønne giv.

Revidert direktiv skal bidra til investeringer som er nødvendige for Europas endring mot en konkurransedyktig og klimanøytral økonomi, uten skadelig forurensning innen 2050. Det tas sikte på å stimulere innovasjon og bidra til å gi like konkurransevilkår i EU-markedet.

Prosessen for revisjon av IED har pågått siden 2019. Forslaget ble lansert 5. april 2022. De første nye forpliktelsene for industrien vil komme i andre halvdel av dette tiåret.

Nytt regelverk dekker flere utslippskilder

Forslaget til nytt industriutslippsdirektiv bygger på den overordnede tilnærmingen til det eksisterende direktivet.

De nye reglene vil dekke flere utslippskilder, gjøre tillatelser mer effektive, redusere administrative kostnader, øke åpenheten og gi mer støtte til banebrytende teknologi og innovasjon.

Viktige punkter i forslaget til revidert industriutslippsdirektiv

 • Virkeområdet utvides til å inkludere de største produksjonsenhetene for storfe. De største enhetene for svin og fjørfe er allerede inkludert i dagens direktiv, men terskelen senkes og flere enheter skal omfattes.
 • Inkludere gruvevirksomhet og storskala produksjon av batterier. 
 • Industrianleggene må vurdere om de kan oppnå det strengeste utslippsnivå av BAT-AEL (der dette er oppgitt som intervall i BAT-konklusjoner).
 • Det gis rom for fleksible tillatelser for industri som ønsker å teste ut ny og innovativ teknologi. Det skal etableres et senter for innovasjon i industrien "Innovation Centre for Industrial Transformation and Emissions" (Incite).
 • Innen 2030 eller 2034 må industrien lage planer som viser at de er i rute til å nå EUs 2050 ambisjon om null forurensning, sirkulær økonomi og klimanøytralitet.
 • Nye BAT-konklusjoner vil kunne inkludere bindende krav til ressursutnyttelse.
 • Industriens miljøledelsessystemer skal inkludere krav til reduksjon av bruk av farlige kjemikalier.
 • Synergier mellom redusert forurensning og avkarbonisering skal systematiseres i beslutningsprosesser om BAT-konklusjoner. Energieffektivitet blir en integrert del av tillatelsene.
 • Det er foreslått endringer som konkretiserer hvordan utslipp til vann via eksternt renseanlegg (indirekte utslipp) skal vurderes ved fastsettelse av utslippsgrenser.
 • Eventuelle unntak fra BAT-AEL (forpliktende utslippsnivåer) skal revurderes hvert fjerde år.
 • Kommisjonen vil oppdatere «European Pollutant Release and Transfer Register» til "EU Industrial Emissions" Portal som skal bidra til åpenhet og gi innbyggere bedre tilgang på data vedrørende utslipp fra europeisk industri.

Høringsfrist 1. september 2022

Forslaget til revidert industriutslippsdirektiv fra EU finnes på Miljødirektoratets oversikt over høringer. Vi ønsker innspill på om det er norske interesser eller særlige problemstillinger det er viktig å være klar over.

Dette er viktige innspill til vårt videre arbeid med oppfølging av direktivet og for å forberede framtidig gjennomføring i norsk regelverk.

Høring om industriutslippsdirektivet

Industriutslippsdirektivet (IED) regulerer industriforurensning. Revidert direktiv er nå på høring. Høringsfristen er 1. september 2022.