Forbrenning av biomasse: nye krav for å nulltelle CO2

De nye kravene for å nulltelle utslipp fra forbrenning av biomasse for kvotepliktige virksomheter foreslås utsatt til å gjelde fra 1. januar 2023.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 10.08.2022

De nye reglene for nulltelling av utslipp fra forbrenning av biomasse skulle egentlig tre i kraft 1. januar 2022. På grunn av forsinkelser har EU åpnet for at medlemslandene kan utsette de nye dokumentasjonskravene til å gjelde fra 1. januar 2023.

Miljødirektoratet har hatt et forslag om en slik utsettelse ute på høring med høringsfrist 5. august 2022.

Nye dokumentasjonskrav

I tråd med forslaget vil det fra og med 1. januar 2023 gjelde nye regler i MR-forordningen for å nulltelle utslipp fra forbrenning av fast biomasse, flytende biomasse og biogass. Dette innebærer at den kvotepliktige virksomheten blant annet må dokumentere at biomassen er produsert på en måte som ikke konkurrerer med matproduksjon eller fører til vesentlig skade gjennom endring av landarealer.

I tillegg skal det kunne dokumenteres at summen av utslipp fra produksjon, foredling og transport av biomassen ikke overstiger utslipp fra sammenlignbare fossile brensler. Hvis virksomheten ikke oppfyller kravene vil utslipp fra forbrenning av biomasse bli regnet som kvotepliktige utslipp.

Kvotepliktige virksomheter som ønsker å nulltelle utslipp fra forbrenning av biomasse bør derfor sette seg inn i hvilke krav EU stiller. Kravene følger av artikkel 38, punkt 5 i forordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av kvotepliktige utslipp av klimagasser (MR-forordningen). Her henvises det videre til definisjoner beskrevet i artikkel 29, punkt 2 til 7 og nr. 10 i EUs reviderte fornybardirektiv (EU) 2018/2001(REDII).

EU-kommisjonen er i ferd med å utarbeide en veiledning for hvordan kvotepliktige virksomheter skal forholde seg til regelverket. Denne vil bli lenket til på våre hjemmesider så fort den er tilgjengelig.

Sertifiseringsordninger må være EU-godkjente

Kvotepliktige virksomheter kan benytte seg av godkjente sertifiseringsordninger for å dokumentere at deres forbrenning av biomasse kan nulltelles i henhold til regelverket.

Disse ordningene kan enten være nasjonale eller frivillige ordninger som er godkjent av EU. Norge har ikke en nasjonal sertifiseringsordning. Norske kvotepliktige virksomheter som bruker sertifisering for dokumentasjon for å nulltelle utslipp må derfor bruke de EU-godkjente frivillige ordningene.