EUs underrett opphever titandioksid-klassifisering

Underretten i EU (General Court) har vedtatt å oppheve den harmoniserte klassifiseringen av titandioksid som kreftfremkallende i kategori 2 (Carc 2).

Publisert 09.12.2022

Domstolen mener EU-kommisjonen har gjort en feil i sin vurdering av en viktig studie og at dette gir en uriktig konklusjon om kreftfaren til titandioksid ved innånding.

I henhold til regelverket for klassifisering, merking og emballering av stoffer (CLP) skal stoffer klassifiseres på bakgrunn av iboende egenskaper. I dette tilfellet mener domstolen at kreftfaren bare er knyttet til visse inhalerbare titandioksidpartikler som er til stede i en bestemt form, fysisk tilstand, partikkelstørrelse og mengde.

Videre mener de at kreftfare bare forekommer i tilfeller der lungene overbelastes med partikler og at effektene samsvarer med partikkeltoksisitet. Dermed er ikke kreftfaren en iboende egenskap av stoffet, men heller hvilken form det stoffet foreligger i.  

Dommen opphever den harmoniserte klassifiseringen av titandioksid som kreftfremkallende ved innånding i kategori 2 (Carc 2). Dommen kan ankes innen to måneder.

Relaterte lenker