Høring: Forslag om å klassifisere to plantevernmidler

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for proquinazid og dinotefuran, innen 3. februar 2023.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 14.12.2022

Høringen gjelder:

  • proquinazid (ISO); 6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one (EC 606-168-7, CAS 189278-12-4)
  • dinotefuran (ISO); (RS)-1-methyl-2-nitro-3-(tetrahydro-3-furylmethyl)guanidine (EC 605-399-0, CAS 165252-70-0)

Det foregår en parallell høring hos den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Påvirkningsmuligheter

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff. Forslaget vil være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS, dersom det blir vedtatt.

Hvis aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.