Må vurdere miljørisiko ved brannøvinger

Statsforvalteren har i samarbeid med Miljødirektoratet gjennomført en tilsynsaksjon ved 32 brannøvingsplasser i åtte fylker høsten 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 21.12.2022 | Oppdatert 21.12.2022

Flesteparten av de vi kontrollerte hadde ikke gjort en vurdering av miljørisiko ved brannøvingen.

Det er et krav i regelverket at den som er ansvarlig for brannøvingen må gjøre en vurdering av miljørisiko og dokumentere dette skriftlig. Miljøforhold som må vurderes er om bruken av brannskum kan føre til utslipp av miljøgifter som inneholder perfluorerte stoffer (PFAS).

Dette er syntetiske stoffer som brytes svært langsomt ned i naturen, hoper seg opp i kroppen og kan være helseskadelige. Flere PFAS er oppført på norske myndigheters prioritetsliste. Norge har et nasjonalt mål om å stanse bruk og utslipp av stoffene på prioritetslista.  

Hoveddelen av bruddene var mangler i miljørisikovurderinger, substitusjonsvurderinger og rutiner. Resultatene viser at 27 av de 32 kontrollerte plassene har brudd på kravene i regelverket. Det er positivt at det ikke ble avdekket bruk av brannskum med de ulovlige stoffene PFOS eller PFOA på noen av de kontrollerte brannøvingsplassene.

Miljørisikovurdering og rutiner

Tilsynene viste at mange ikke har tilstrekkelige HMS-rutiner for drift, kontroll og vedlikehold. Miljørisikovurderinger og rutiner er viktige for å få oversikt over hvilken miljøpåvirkning bruken av øvingsplassene har på omgivelsene, og hvilke rutiner som skal følges for å hindre forurensning fra bruken av plassene.

Substitusjonsvurderinger av brannskum

Halvparten av de ansvarlige for brannøvingsplassene som ble kontrollert, har brudd på substitusjonsplikten. Mange av disse har ikke vurdert alternativer til brannskum med PFAS. En del av virksomhetene var også usikre på om brannskummet de brukte inneholder PFAS. Det aller beste er å bruke brannskum som ikke inneholder slike fluorforbindelser.

Utforming av brannøvingsplasser

Utformingen av noen plasser har mangler, slik at forurensning fra brannøvinger ikke blir samlet opp tilstrekkelig. Det er viktig at slike mangler blir utbedret, f.eks. ved å lage tette bunndekker, kanter og oppsamlingsanordninger for slukkevann.

Bruk av PFOA og PFOS i brannskum

Det ble ikke avdekket bruk av med PFOS eller PFOA på noen av de kontrollerte brannøvingsplassene.

Krav om tillatelse

Tilsynene i aksjonen avdekket at noen av brannøvingsplassene mangler tillatelse til blant annet bruk av brannskum som inneholder PFAS. På flere av øvingsplassene er det uklart om brannskummet inneholder PFAS.