Ny klassifisering av flere stoffer

Forordning (EU) nr. 2022/692 er nå inkludert i forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Publisert 20.12.2022

Den nye forordningen innebærer ny, obligatorisk fareklassifisering av flere stoffer. Listene i vedlegg VI, del 3 i CLP er dermed endret. De nye klassifiseringene gjør at alle som bruker disse stoffene i EU/EØS området får samme informasjon om farer og sikker bruk.

Forordning (EU) 2022/692 innebærer ny, harmonisert klassifisering av 39 stoffer som ikke har vært klassifisert tidligere og endret harmonisert klassifisering av 17 stoffer.

Endringsforskriften som gjennomfører forordningen i Norge, gjelder fra 14. desember 2022 og klassifiseringene er bindende fra 1. desember 2023.

Relaterte lenker