Ny rapport: Hvordan skal vi avgrense norske økosystemer

Miljødirektoratet jobber med å forbedre kunnskapen om den økologiske tilstanden i norske økosystemer.

Publisert 19.12.2022

Så langt har vi fått vurderinger av den økologiske tilstanden i fjell, skog og arktisk tundra. Vurderingene er gjort etter fagsystem for økologisk tilstand. Nå jobber vi med å forbedre faggrunnlaget for tre nye økosystemer, slik at tilstanden i disse også kan vurderes: våtmark, semi-naturlig mark og naturlig åpne områder under skoggrensa. Som et ledd i dette arbeidet har det vært behov for å vurdere hvordan disse tre økosystemene kan defineres og avgrenses på kart. Resultatene er nå publisert i en ny rapport.

Fordi avgrensningen av de tre økosystemene må sees i sammenheng med alle de andre økosystemene, drøfter rapporten hvordan alle terrestriske hovedøkosystemer kan avgrenses fra hverandre. En slik typologi bør også kunne brukes i utvikling av naturregnskap og andre forvaltningsoppgaver. Typologien bør dessuten være konsistent med økosysteminndelingen som ligger til grunn for Norges handlingsplan for naturmangfold (Natur for livet), og med Eurostats foreslåtte økosysteminndeling på øverste nivå.

Rapporten presenterer et forslag til en slik typologi, og oppsummerer hvilke konsekvenser det vil ha å bruke denne når vi skal vurdere tilstanden til de norske økosystemene etter fagsystem for økologisk tilstand. Som del av arbeidet drøfter forskerne også hvordan ulike økosysteminndelinger henger sammen, både nasjonalt og internasjonalt.

Norsk institutt for naturforskning har ledet arbeidet med rapporten. I tillegg har NTNU Vitenskapsmuseet, Norsk institutt for bioøkonomi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Universitetet i Bergen og Møreforsking bidratt.